Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Poskytnutí pobytové sociální služby v Azylovém domě (pro muže)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-005

04. Základní informace

Azylový dům je zařízení statutárního města Olomouce poskytující pobytovou sociální službu mužům ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří spadají do cílové skupiny služby. Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

Noclehárna je zařízení poskytující ambulantní sociální službu mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Posláním Noclehárny je nabízet pomoc mužům shora popsanou formou a podpořit je v rámci sociální práce ve snaze jejich situaci řešit.

Azylový dům statutárního města Olomouce se nachází v městské části Řepčín, na adrese Řepčínská 113, Olomouc. Jeho součástí je i noclehárna.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Azylový dům:

Cílovou skupinou Azylového domu jsou muži ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří:

 • přišli o své bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou
 • mají sníženou nebo žádnou schopnost řešit vzniklou situaci
 • chtějí s podporou pracovníků zařízení tento problém aktivně řešit tak, aby žili způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
 • jsou samostatní v běžných úkonech sebeobsluhy
 • jsou způsobilí platit za sociální službu
 • domluví se česky nebo slovensky alespoň na základní úrovni.

Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, nevidomým, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy) a osobám, které vzhledem k nedodržování osobní hygieny zásadním způsobem narušují soužití s ostatními klienty.

Noclehárna:

Cílovou skupinou Azylového domu jsou muži bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy). V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí.

06. Podmínky a postup řešení

Podmínky pro přijetí do Azylového domu:

 • předložení vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby
 • předložení platného dokladu totožnosti - občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, řidičský průkaz nebo cestovní pas
 • předložení potvrzení praktického lékaře o způsobilosti k využívání pobytové sociální služby - akceptujeme platnost posudku v délce 14 dní
 • samostatnost v běžných úkonech sebeobsluhy – bez pomoci jiné osoby zvládá obléci se a dojít na pokoj, do sprch, na toaletu a do obchodu
 • u cizinců - předložení průkazu o povolení pobytu (netýká se občanů členského státu Evropské unie)
 • u osob s rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti předložení tohoto rozhodnutí a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem zařízení pro zjištění informací, zda zájemce spadá do cílové skupiny a vzhledem ke své situaci objektivně potřebuje podporu pobytové sociální služby (zda zájemce je či není schopen řešit ztrátu bydlení samostatně bez podpory sociální služby).

Poskytování sociální služby je odmítnuto zájemci, pokud:

 • nepředložil platný doklad totožnosti - služba není poskytována anonymně, cizinec ze zemí mimo Evropskou unii nepředložil průkaz o povolení k pobytu, osoba nezpůsobilá právně jednat nepředložila kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • žádá o sociální službu nebo službu, kterou Azylový dům neposkytuje (např. žádá jen o ubytování – nenahrazujeme komerční ubytovny, nebo žádá o trvalý pobyt) – v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu
 • prokazatelně nespadá do cílové skupiny (např. nebylo prokázáno snížení či ztráta schopnosti vzniklou situaci řešit, není samostatný v běžných úkonech sebeobsluhy, nedomluví se česky nebo slovensky ani na základní úrovni)
 • jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby Azylový dům (nedoloží aktuální posudek praktického lékaře – akceptujeme platnost posudku v délce 14 dní)
 • mu bylo Azylovým domem ukončeno poskytování sociální služby z důvodů porušení smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • je-li kapacita Azylového domu naplněna (kapacita je 48 lůžek).

Podmínky pro přijetí na Noclehárnu:

 • zaplacení poplatku za nocleh
 • předložení platného dokladu totožnosti
 • u cizinců - státních občanů zemí mimo EU předložení průkazu o povolení pobytu
 • u osob s rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti předložení tohoto rozhodnutí a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem zařízení pro zjištění informací, zda zájemce spadá do cílové skupiny a vzhledem ke své situaci objektivně potřebuje podporu sociální služby a pro vypracování individuálního plánu služby
 • přijetí klienta na krizový nocleh bez úhrady v případě, kdy nemá finanční prostředky na zaplacení úhrady za službu Noclehárna, maximálně však v počtu 3 noclehy za každý kalendářní měsíc, krizové noclehy mohou být čerpány jednotlivě i v celku bez přerušení.

Poskytování sociální služby je odmítnuto zájemci, pokud:

 • žádá o sociální službu nebo službu, kterou Noclehárna neposkytuje (např. žádá o ubytování) – v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu
 • prokazatelně nespadá do cílové skupiny (např. ženy, mladší 18 ti let)
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je agresivní
 • není zdravotně způsobilý k pobytu v Noclehárně (např. není samostatný v běžných úkonech sebeobsluhy, prokazatelně trpí parazitárním onemocněním)
 • vzhledem k nedodržování osobní hygieny by zásadním způsobem narušil soužití s ostatními klienty
 • neplní dojednané kroky v rámci individuálního plánování v termínech dohodnutých s klíčovým pracovníkem po dobu delší než 2 kalendářní měsíce – máme za to, že nemá zájem o změnu své nepříznivé situace
 • mu bylo Noclehárnou ukončeno poskytování sociální služby z důvodů porušení smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • je-li kapacita Noclehárny naplněna (kapacita je 10 lůžek).

V případě ohrožení života nebo zdraví zájemce (např. mrazivé počasí) 1× poskytneme službu i v případě nesplnění podmínek pro přijetí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat poskytovatele je možno telefonicky, písemně, osobně, elektronicky.

Azylový dům:

Zájemce o službu kontaktuje poskytovatele, předloží vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu – bez tohoto potvrzení nelze službu poskytnout. Žádost o poskytování sociální služby lze získat na služebně na Azylovém domě nebo na internetových stránkách města Olomouce.

Před sepsáním Smlouvy o poskytování sociální služby zájemce musí prokázat totožnost (nejlépe občanský průkaz, cestovní pas apod.). Smlouvy o poskytování sociální služby jsou sepisovány na přechodnou dobu, délka poskytování služby je individuální dle potřeb klienta. Celková doba poskytování služby zpravidla nepřekračuje dobu jednoho roku. Základní podmínkou poskytnutí služby je akceptování a dodržování vnitřních pravidel služby.

Noclehárna:

Zájemce o službu Noclehárna se stává klientem služby po ústním dojednání smlouvy o poskytování této sociální služby. Před dojednáním smlouvy je seznámen s vnitřními pravidly noclehárny, se všemi právy a povinnostmi, které jako klient sociální služby má. Pobyt na noclehárně je bez nároku na rezervaci.

08. Dotčené instituce

Azylový dům statutárního města Olomouce
Řepčínská 245/113, Olomouc – Řepčín, tel. 585 428 007 (služebna – nepřetržitý provoz)
585 750 676 (vedoucí služby), e-mail: [email protected]

PŘÍJEM ZÁJEMCŮ O POSKYTNUTÍ SLUŽBY AZYLOVÝ DŮM
Po - Čt 8:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00

Výjimkou jsou situace, pokud by neposkytnutí sociální služby ohrozilo život nebo zdraví zájemce.

PŘÍJEM ZÁJEMCŮ O POSKYTNUTÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNA
Po - Ne 19:15 – 20:00

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení správy městských sociálních zařízení
Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Azylový dům statutárního města Olomouce
Řepčínská 245/113, Olomouc – Řepčín, tel. 585 428 007 (služebna – nepřetržitý provoz), 585 750 676 (vedoucí služby), e-mail: [email protected]

Životní situaci lze řešit se sociálním pracovníkem Azylového domu.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti.

12. Správní a jiné poplatky

Úhrada za poskytování služby Azylový dům

 • Úhrada za poskytnutou sociální službu je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Výše úhrady činí 66 Kč/den.
 • Termín splatnosti úhrady je poslední pracovní den daného měsíce, ve kterém je služba poskytována.
 • Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny zařízení nebo bezhotovostním převodem.

Úhrada za poskytování služby Noclehárna

 • Úhrada za poskytnutou sociální službu je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Výše úhrady činí 20 Kč/nocleh,
 • Úhrada za službu je splatná při dojednání smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny zařízení.

13. Lhůty pro vyřízení

Poskytovatel poskytuje sociální služby zájemci o službu dle aktuálních kapacitních možností zařízení.

14. Další účastníci

Rodina zájemce o službu a další osoby blízké, veřejnoprávní instituce, zdravotnická a sociální zařízení a další.

15. Návazné činnosti

Zahájení poskytování sociální služby probíhá na základě uzavřené smlouvy zájemce s poskytovatelem. Plnění podmínek smlouvy.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost či podnět lze podat i prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Poskytovatel služby má zpracován postup při podávání stížností, který je veřejně dostupný v zařízení.

20. Sankce

Ústní upozornění na porušení pravidel, písemné upozornění na porušení pravidel a na možnost výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele při dalším porušení pravidel, výzva klientovi k opuštění budovy zařízení, výpověď smlouvy ze strany poskytovatele.

24. Související situace

 • Poradenství a pomoc osobám v hmotné nouzi
 • Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením (kurátor pro dospělé)

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

 • Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí oddělení správy městských sociálních zařízení
 • Mgr. Ilja Krhovský, vedoucí sociální služby

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon