Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Převzetí staveb do vlastnictví SMOl

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

odur-2021-01

04. Základní informace

Jedná se o převzetí staveb pozemních komunikací včetně odvodnění a veřejného osvětlení (infrastrukturních staveb) do vlastnictví statutárního města Olomouce (dále jen SMOl) a to na základě předchozího uzavření budoucí darovací nebo kupní smlouvy nebo smlouvy o udělení souhlasu s úpravou či vybudováním stavby. Zejména se jedná o sepsání předávacího protokolu o budoucím převzetí vybudované stavby, který je podmínkou pro uzavření darovací nebo kupní smlouvy na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce i ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Podání písemné nebo elektronické žádosti. K žádosti je nutno dodat podklady, které jsou stanoveny v obecných podmínkách pro převzetí (viz níže).
Stavba komunikace (včetně součástí a příslušenství), která je předmětem předání, bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené odborem dopravy a územního rozvoje, oddělením správy a údržby městských komunikací.
Stavba bude bez zjevných vad a nedodělků a řádně zkolaudovaná.
Pozemky pod předávanou stavbou budou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, budou vyňaty ze zemědělského půdního fondu případně z kategorie pozemků určených k plnění funkce lesa a v katastru nemovitostí budou vedeny jako ostatní plocha.
Po dodání všech potřebných podkladů bude ze strany SMOl sepsán protokol o převzetí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o předání infrastrukturních staveb. V žádosti musí být uveden název stavby, dotčené pozemky, na nichž se stavby nacházejí. Součástí žádosti musí být situace, ze které bude zřejmé, co je předmětem předání.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, statutární město Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odpor dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací - Hynaisova 10, Olomouc, PSČ 779 00, Bc. Jana Večeřová, tel. 588 488 250 a Valdemar Macharáček 588 488 258. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce i osobně.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při předání stavby je nutné doložit podklady vyplývající z obecných podmínek pro převzetí staveb do vlastnictví SMOl - majetkové správy Odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, oddělení majetkové správy a údržby komunikací:

  • Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu: *.pdf, *.xls, *.doc nebo *.dgn) včetně geometrického zaměření (1x v listinné a 1x v elektronické podobě ve formátu *.dgn ve verzi min. 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK, s očíslováním a pojmenováním použitých vrstev). Součástí zaměření budou i případné umělé vodící linie z reliéfní dlažby pro nevidomé a výškopis dešťové kanalizace (dna šachet a kanalizační vpusti).
  • Stavební povolení a kolaudační souhlas.
  • Doklady, které jsou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kopie stavebních deníků, protokoly o provedených zkouškách (zátěžové zkoušky), prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, případně provozní řád (vyžaduje-li to charakter stavby).
  • Doklad o vynětí části pozemku pod stavbou komunikace ze ZPF a o přepisu druhu pozemku z orné půdy na ostatní plocha s využitím komunikace (výpis z katastru nemovitostí).
  • Kopii budoucí darovací nebo kupní smlouvy.
  • Předávací protokol s uvedením délky záruky (min.36 měsíců), s uvedením data začátku a konce záruky a cenou stavby (včetně DPH) rozdělenou zvlášť.

V případě stavby s více stavebními objekty, nebo v případě stavby umístěné v několika ulicích, bude cena rozčleněna podle stavebních objektů a také podle ulic.

  • Situaci majetkoprávních vztahů (je nedílnou částí předávacího protokolu) ve které budou jasně barevně odlišeny předávané části staveb včetně trvalého dopravního značení. Ze situace musí být zřejmé druhy povrchů jednotlivých částí staveb, jejich výměry a počty parkovacích stání. Situace bude doložena 1x v listinné a 1x v elektronické podobě.

Podklady lze zasílat i jednotlivě na e-mail: Bc. Jana Večeřová (tel: 588 488 250), Valdemar Macharáček (tel: 588 488 258), a to elektronicky nebo v písemné formě (stačí prostá kopie).

11. Formuláře

Nejsou.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

15. Návazné činnosti

Případná další součinnost žadatele je požadována v závislosti na konkrétně řešené situaci.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

Vyplývají pouze z nedodržení termínu předání, který je uveden v budoucích smluvních ujednáních. Žádost o uzavření protokolu o budoucím převzetí staveb je nutno podat s dostatečným předstihem pro případ doložení dalších podkladů.

27. Platnost od

30. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

30. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon