Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Žádost o uzavření smlouvy o převodu infrastrukturních staveb do vlastnictví statutárního města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

omaj-2019-01

04. Základní informace

Jedná se o vyřízení žádosti o uzavření smlouvy o převodu infrastrukturních staveb do vlastnictví statutárního města Olomouce (dále jen SMOl). Zejména se jedná o smlouvy budoucí darovací, budoucí kupní a o udělení souhlasu s úpravou stavby, která je ve vlastnictví SMOl (vodovodní řad, kanalizační řad, komunikace, chodník, veřejně osvětlení apod.) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce i ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Podání písemné nebo elektronické žádosti. K žádosti je nutno dodat stanoviska dotčených odborů Magistrátu města Olomouce, příp. společností zřízených nebo založených statutárním městem Olomouc (odbor strategie a řízení MMOl, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl apod. Po dodání všech kladných stanovisek, případně prověření skutečností místním šetřením a po schválení v příslušných orgánech SMOl je se žadatelem uzavřena smlouva.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o uzavření smlouvy. V žádosti musí být uvedeny dotčené pozemky, na nichž se stavby nacházejí. Pozemky musí být označeny parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží a přiložen aktuální výpis z katastru nemovitostí. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace, popis jednotlivých staveb, které mají být předmětem převodu (např. dimenze u vodovodního a kanalizačního řadu, délka staveb nebo jejich plocha, materiály), odborný odhad nákladů na vybudování stavby a je-li žadatel zastoupen jinou osobou, plná moc.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, statutární město Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, Olomouc, PSČ 779 00, obslužné pracoviště, tel. 588 488 103, příp. Mgr. Markéta Hrbáčková, tel. 588 488 296. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při uzavírání smlouvy je nezbytné předložit doklad k prokázání totožnosti.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Další účastníci

Nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Případná další součinnost žadatele je požadována v závislosti na konkrétně řešené situaci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected], datové schránky – ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Nejsou.

20. Sankce

Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy a uplatnění práva na náhradu škody.

25. Zodpovědný útvar

Odbor majetkoprávní, oddělení evidence majetku

26. Zodpovědná osoba

Příslušní pracovníci odboru majetkoprávního (viz. telefonní seznam).

27. Platnost od

8. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon