Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Změna jména a příjmení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-101

04. Základní informace

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popř. zákonní zástupci nezletilého občana České republiky,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.

06. Podmínky a postup řešení

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Změna jména nebo příjmení nezletilého se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

08. Dotčené instituce

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V Olomouci agendu změny jména a příjmení vyřizuje:
Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 – budova radnice, I. patro

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě je nutno předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny,
 • rodný list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky,
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (popřípadě s úředně ověřeným podpisem) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství),
 • doklad o registrovaném partnerství (vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list).

12. Správní a jiné poplatky

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši:

 • 100 Kč – za vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,
 • 1 000 Kč – při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Poplatek se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti, nejpozději před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popř. jmen, nebo příjmení.

13. Lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

15. Návazné činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř. jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

17. Právní předpisy

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

25. Zodpovědný útvar

Odbor správních činností, oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matriky, telefonní seznam.

27. Platnost od

17. 1. 2019

28. Aktualizováno kdy

16. 10. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon