Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH09

04. Základní informace

Na základě vydaného kolaudačnímu souhlasu lze předmětnou stavbu užívat.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti na příslušném formuláři s přiloženými přílohami v žádosti uvedenými, popř. podmínek vydaného (předmětného) rozhodnutí – stavebního povolení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Olomouc, Hynaisova 10, IV.patro, v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00)
pracovníci OŽP MMOl, oddělení vodního hospodářství: Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář žádosti včetně příloh, které jsou uvedeny v žádosti popř. podmínek vydaného (předmětného) rozhodnutí – stavebního povolení. Potřebné doklady a náležitosti se liší dle předmětu žádosti.
V případě zastupování plnou moc.

12. Správní a jiné poplatky

V případě podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě uvedené ve stavebním povolení - bez poplatku.
V případě podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu po lhůtě – poplatek 100,- Kč (v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

13. Lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti žadatele (stavebníka) stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník má předložit (v případě neúplné žádosti s požadovanými doklady).
Jestliže vodoprávní úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení VH – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

18. Související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

19. Opravné prostředky

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím.

20. Sankce

Udělení pokuty za nepovolené užívání stavby bez kolaudačního souhlasu:
Občané i právnické osoby do 1 000 000,- Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu