Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Ohlášení vodohospodářských úprav a udržovacích prací

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH08

04. Základní informace

Ohlášení vyžadují udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životního prostředí nebo stabilitu vodního díla. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií. Ohlášení podléhají vodohospodářské úpravy, kterými se rozumí zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytně nutné k zajištění funkcí vodních toků.
Ohlášení dále vyžadují stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí.
Ohlášení domovních čistíren je popsáno samostatně v životní situaci Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ohlášení podává stavebník.

06. Podmínky a postup řešení

Na ohlášení lze provádět pouze udržovací práce a stavební úpravy uvedené v § 15a vodního zákona. Ohlášení je třeba podat na příslušném formuláři s přiloženými přílohami podle povahy ohlášení, které jsou uvedeny ve formuláři.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Olomouc, Hynaisova 10, IV.patro, v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00)
Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Stavebník předloží doklady stanovené v § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

  • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
  • projektovou dokumentaci nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona, (v případě zničení stavby živelní pohromou)
  • posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí,
  • závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny,
  • vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,
  • vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby s územním souhlasem, popřípadě územním rozhodnutím nebo se záměry územního plánování.

V případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona (stavby zničené nebo poškození živelní pohromou nebo závažnou havárií) se předkládá pouze jednoduchý popis prací.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se nevyměřují.

13. Lhůty pro vyřízení

Ohlášenou stavbu může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu nebude doručen zákaz podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Dále jsou to též dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení VH – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

19. Opravné prostředky

Proti souhlasu nelze podat opravný prostředek.
Zákaz provedení stavby má formu rozhodnutí. Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce.

20. Sankce

Udělení pokuty za neohlášenou stavbu:
Občané i právnické osoby do 200 000,- Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu