Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMAJ-001

04. Základní informace

Jedná se o vyřízení žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu (přípojek inženýrských sítí, sjezdů na soukromé pozemky apod.) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Podání písemné nebo elektronické žádosti. V případě potřeby si odbor majetkoprávní zajistí k žádosti stanoviska dotčených odborů Magistrátu města Olomouce, příp. společností zřízených nebo založených statutárním městem Olomouc. Po posouzení žádosti a prověření skutečností místním šetřením je se žadatelem uzavřena smlouva o právu provést stavbu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. V žádosti musí být dotčený pozemek ve vlastnictví statutárního města Olomouce označen parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, dále musí být v žádosti podrobně uveden účel využití pozemku. Součástí žádosti musí být aktuální snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, příp. projektová dokumentace, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku, popř. osvědčení o registraci a je-li žadatel zastoupen jinou osobou, plná moc.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, Olomouc, PSČ 779 00, obslužné pracoviště, tel. 588 488 103, příp. vedoucí odd. evidence majetku PhDr. Ivana Slezáková, tel. 588 488 285. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz – k podpisu smlouvy.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Další účastníci

Nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Případná další součinnost žadatele je požadována v závislosti na konkrétně řešené situaci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected], datové schránky – ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Nejsou.

19. Opravné prostředky

Nejsou.

20. Sankce

Odstoupení od smlouvy o právu provést stavbu a uplatnění práva vlastníka pozemku na náhradu škody.

25. Zodpovědný útvar

odbor majetkoprávní, oddělení evidence majetku.

26. Zodpovědná osoba

PhDr. Ivana Slezáková, tel. 588 488 285, e-mail: [email protected]

27. Platnost od

12. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

10. 4. 2015

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon