Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Péče o dítě do 3 let věku v Dětských skupinách statutárního města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-jesle-01

04. Základní informace

Dětské skupiny statutárního města Olomouce jsou zařízením zajišťujícím péči o děti od 1 do 3 let věku s celkovou kapacitou 35 míst. Dětská skupina Ječmínek má kapacitu 15 dětí, Dětská skupina Kaštánek má kapacitu 20 dětí. Poskytují dětem odbornou péči (rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte) a celodenní stravu dle dietního systému – strava pro batolata.
Provozovna s Dětskými skupinami statutárního města Olomouce se nachází v centru města, na adrese tř. Spojenců 14, Olomouc. Provozní doba: 6:15 – 16:15 hodin.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte může žádost osobně projednat s vedoucí zařízení.

06. Podmínky a postup řešení

Podání Žádosti o přijetí dítěte do Dětských jeslí statutárního města Olomouce a volná kapacita zařízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobním, telefonickým nebo e-mailovým kontaktem s vedoucí zařízení.

08. Dotčené instituce

Dětské skupiny statutárního města Olomouce
tř. Spojenců 14, Olomouc, telefon: 585 230 323, mobil: 737 979 661,
e-mail: [email protected]

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení správy městských sociálních zařízení
Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Dětské skupiny statutárního města Olomouce
tř. Spojenců 14, Olomouc, telefon: 585 230 323, mobil: 737 979 661,
e-mail: [email protected]

Životní situaci lze řešit s vedoucí zařízení po předchozí domluvě v provozní době zařízení, 6:15 – 16:15 hodin.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Zákonný zástupce předloží: rodný list dítěte, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (na jméno dítěte) a telefonní kontakt na zákonného zástupce.

Jako součást žádosti zákonný zástupce obdrží formulář Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a vhodnosti umístění dítěte do kolektivu, které vyplní dětský ošetřující lékař. Dále je nutné doložit, potvrzení o zaměstnání, a ke stanovení poplatku za pobyt doložit případné potvrzení o přiznání příspěvku Přídavek na dítě.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky spojené s přihlášením dítěte do Dětské skupiny nejsou.
Platby jsou spojeny až s pobytem dítěte v zařízení, kdy je zákonný zástupce povinen uhradit provozní náklady a stravu dítěte. Výši poplatků schvaluje Rada města Olomouce a o její aktuální výši je zákonný zástupce informován při přijetí dítěte do zařízení vedoucí zařízení.
Forma úhrady je v hotovosti do pokladny zařízení.

13. Lhůty pro vyřízení

Přijetí dítěte je vázáno pouze na kapacitní možnosti zařízení a individuální posouzení naléhavosti jednotlivých případů.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost či podnět lze podat i prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu nebo chování zaměstnance statutárního města Olomouce lze podat stížnost. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

20. Sankce

V případě nedodržení termínu k úhradě poplatku za provozní náklady a stravu dítěte může být pohledávka za zákonným zástupcem vymáhána soudní cestou. V případě soustavného porušování provozního řádu může zařízení ukončit docházku dítěte do zařízení.

22. Další informace

Dětské jesle statutárního města Olomouce jsou provozovnou živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, k jejímuž provozování statutárnímu městu Olomouci vzniklo živnostenské oprávnění dne 28. 1. 2013. Identifikační číslo provozovny: 1008675661

24. Související situace

  • Poradenství a pomoc osobám v hmotné nouzi
  • Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením (kurátor pro dospělé)

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

28. 11. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon