Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-ooh-003

04. Základní informace

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné, může od něj původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) upustit se souhlasem věcně a místně příslušného úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Udělení souhlasu je vázáno na vyprodukované množství nebezpečných odpadů. Při produkci do 100 tun nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, na jejichž území je provozována činnost původců (při produkci nad 100 tun nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas věcně a místně příslušný krajský úřad, na jehož území je provozována činnost původců).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, poštou, případně prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Souhlas vydává Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4.poschodí, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, u níže uvedených referentů:

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri

E – mailem: . Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.
 • Kopie podnikatelského oprávnění (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zřizovací listinu, doklad o přidělení IČ, registraci).
 • V případě zastupování plnou moc zmocněnce.

11. Formuláře

Formuláře žádosti nejsou předepsány obsah žádosti neupravuje žádný prováděcí předpis.

 1. Lze použít formulář, který je k dispozici na odboru životního prostředí nebo ke stažení:
 2. Žádost může být napsána volnou formou, měla by obsahovat následující údaje:
  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • seznam odpadů podle Katalogu odpadů, pro které je netřídění žádáno,
  • procentuální zastoupení jednotlivých druhů odpadů ve výsledné směsi odpadů,
  • důvod proč je o netřídění odpadů žádáno.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatek je stanoven ve výši 1 000 Kč.

Provedení úhrady poplatku:

 1. Při osobním podání lze úhradu poplatku provést přímou platbou v hotovosti na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
 2. Při zaslání žádosti poštou bude žadatel písemně vyzván k zaplacení správního poplatku. Ve výzvě budou uvedeny způsoby platby (úhradu poplatku v hotovosti na pokladně Magistrátu města Olomouce, úhradu poplatku poštovní poukázkou A nebo poukázáním uvedené částky na účet Magistrátu města Olomouce), včetně všech potřebných symbolů k provedení platby.

V obou případech je nutné doklad o provedené úhradě neprodleně doložit nebo zaslat zdejšímu odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

Nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti původce odpadů upravuje § 16 tohoto zákona), a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě.

17. Právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc a rozhodne o něm odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

20. Sankce

Pokud původce odpadů nakládá v rozporu s vydaným souhlasem, uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí původci pokutu do výše 1 000 000 Kč.

25. Zodpovědný útvar

Odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí

27. Platnost od

24. 1. 2011

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu