Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Motorová vozidla « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Připomínky a námitky k regulačnímu plánu nebo jeho změně

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-namitky-rp

04. Základní informace

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Připomínky k návrhu zadání regulačního plánu nebo jeho změny K návrhu zadání může každý v dané lhůtě uplatnit své připomínky.

Připomínky a námitky k návrhu regulačního plánu nebo jeho změny
Připomínky k návrhu regulačního plánu nebo jeho změny může v dané lhůtě uplatnit každý.
Námitky mohou uplatnit zejména vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být regulačním plánem přímo dotčeno.

06. Podmínky a postup řešení

Pořizovatel zahájí projednávání návrhu zadání regulačního plánu nebo jeho změny veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce spolu s návrhem zadání územního plánu nebo jeho změny. Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své připomínky.

Na základě schváleného zadání regulačního plánu nebo jeho změny je vypracován návrh regulačního plánu nebo jeho změny.

Tento návrh je v rámci společného jednání projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi. V rámci společného jednání může každý uplatnit připomínku k návrhu regulačního plánu či jeho změny.

Poslední fází projednávání, do které vstupuje veřejnost je veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu nejméně 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh regulačního plánu či jeho změny vystaven k nahlédnutí u pořizovatele. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Mimo uvedené termíny, není možné uplatňovat připomínky a námitky.

 

V případě zkráceného postupu pořizování změny regulačního plánu rozhodne zastupitelstvo o pořízení změny regulačního plánu a jejím obsahu z vlastního podnětu nebo na návrh. Pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny regulačního plánu.

Následuje veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu nejméně 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny regulačního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Občan, vlastník pozemku nebo stavby nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě uplatní písemně připomínku nebo námitku.

08. Dotčené instituce

Připomínky a námitky se zasílají písemně na odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Připomínky a námitky se uplatňují na odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Obslužné pracoviště odboru se nachází v 1. patře.

Úřední hodiny
Po 9.00 – 11.00 13:00 – 16:00 hod.
Út (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00 hod.
Čt (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemné znění námitky či připomínky.

11. Formuláře

Pro uplatnění připomínky nebo námitky je možno využít připravené formuláře Připomínky a námitky k regulačnímu plánu, které jsou k dispozici na obslužném pracovišti odboru, při veřejném projednání návrhu u referentů odboru dopravy a územního rozvoje nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu.
Připomínky a námitky není nutné podávat na výše uvedených formulářích. Uplatňované připomínky a námitky musí být opatřeny identifikačními údaji osoby (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, v případě právnické osoby adresa sídla, identifikační číslo, jméno osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby), která námitku nebo připomínku podává a jejím podpisem. V případě námitky je nutné uvést také údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Připomínky a námitky se podávají pouze k projednávané dokumentaci.

12. Správní a jiné poplatky

Při uplatnění námitky a připomínky se neplatí žádné správní poplatky.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou.

14. Další účastníci

Účastníky pořizování regulačního plánu nebo jeho změny jsou:

  • obec, pro kterou je regulační plán pořizován,
  • krajský úřad,
  • dotčené orgány státní správy,
  • dotčené organizace,
  • veřejnost.

15. Návazné činnosti

Po uplatnění připomínky a námitky nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města (jmeno.prijmeni@olomouc.eu) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při uplatňování připomínek a námitek k územnímu plánu nebo jeho změně se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Kdo může podat připomínku?
Připomínku k návrhu zadání regulačního plánu a k návrhu regulačního plánu nebo jeho změny může podat každý.

Kdo může podat námitku?
Námitky mohou uplatnit zejména vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být regulačním plánem přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Kdy dostanu odpověď na svou připomínku nebo námitku?
Zákon neukládá pořizovateli povinnost odpovídat na podané připomínky a námitky. Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán nebo jeho změna. Rozhodnutí o námitkách k návrhu regulačního plánu nebo jeho změny schvaluje zastupitelstvo příslušné obce.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

23. Alternativní zdroj

Kompletní popis procesu pořízení regulačního plánu nebo jeho změny je uveden v § 61 – 75 stavebního zákona.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

29. 6. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu