Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-2H

04. Základní informace

Výdej dat z registru silničních vozidel na základě žádosti. Údaje z registru silničních vozidel je možné získat také na Portálu dopravy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.

06. Podmínky a postup řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel:

  • fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a
  • orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Statistiky registru silničních vozidel jsou dostupné na webu Ministerstva dopravy ČR.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
  • prokázání právního zájmu na poskytnutí údajů (netýká se vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu).

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 3 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je 50 Kč za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká. Jen ústně poskytnutá informace na přepážce je bez poplatku.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel. Pokud není žádost podána osobně, zasílá se žadateli výzva k zaplacení správního poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost či plnou moc lze zaslat z datové schránky žadatele do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri. Dále lze tyto dokumenty zaslat e-mailem podepsané uznávaným elektronickým podpisem žadatele na elektronickou podatelnu: [email protected]

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost „Evidence vozidel

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Jak zjistím, jestli je na mně napsané vozidlo? Stačí zavolat na registr vozidel?
Ne, z důvodu nemožnosti identifikace volajícího nelze informace k osobám nebo vozidlům poskytovat telefonicky. Nejrychleji lze získat informace na portálu dopravy, kde jsou uvedena jak Vaše minulé vozidla, tak i současná. Další možností je návštěva kteréhokoliv úřadu, který vede registr silničních vozidel, popřípadě lze zaslat žádost o výdej dat do datové schránky magistrátu (kazbzri) nebo elektronicky podepsanou žádost na adresu [email protected].

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon