Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Zápis změny vlastníka vozidla a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-2A

04. Základní informace

Žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je:

 • v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
 • v případě přechodu vlastnického práva na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
 • v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě
  1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
  2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne:

 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Změna vlastníka vozidla v registru silničních vozidel lze provést, pokud:

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2,
(přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • v případě převodu vlastnického práva
 • v případě přechodu vlastnického práva
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu,
  • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla; přikládají se, má-li je žadatel k dispozici (jestliže není velký TP, obraťte se na pracoviště techniků v 1. patře), a
  • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i zelenou kartu v elektronické podobě, např. v mobilním telefonu), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (v tzv. „depozitu“).

Evidenční kontrola nebo technická prohlídka nesmí být na vozidle provedena více než 1 rok před podáním žádosti – protokol se k žádosti nepřikládá. Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán jeho dosavadní provozovatel (např. ukončení leasingu), evidenční kontrola se nevyžaduje.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v případě převodu vlastnického práva obsahovat žadatelův úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny vlastníka silničního vozidla v případě převodu vlastnického práva písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele. U elektronické plné moci zaslané magistrátu musí být podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání elektronicky nepodepsané plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu nebo zaslání plné moci podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny magistrátu).

Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

 • datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo
 • elektronická podatelna: [email protected]

Údaje o mezitímním vlastníkovi (na druhé straně žádosti) vyplňují pouze osoby postupující podle § 8 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., např. autobazary.

Jestliže žadatel žádá o přidělení registrační značky na přání nebo registrační značky pro elektrická vozidla, k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloží také žádost o tuto registrační značku.

Je-li vlastníkem vozidla nezletilá osoba nebo osoba s omezenou svéprávností, předkládá se:

 • souhlas soudu s právním jednáním, které se týká jmění této osoby, např. podle § 461 nebo § 898 občanského zákoníku (zpravidla schválení uzavření kupní či darovací smlouvy),
 • nebo v případě, kdy je tato osoba se zdravotním postižením novým vlastníkem vozidla, rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

Předvyplněná žádost je k dispozici na Portálu dopravy.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

 • motocykl do 50 cm3 včetně: 300,-Kč
 • motocykl nad 50 cm3: 500,-Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,-Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500,-Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700,-Kč

Za zápis dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka (např. při ukončení leasingu) 50,- Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v položce 26 sazebníku a také v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Od 1.1.2021 je povinnost zaplatit emisní poplatek při podání žádosti o zápis:

 • silničního vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je vlastník vozidla),
 • změny vlastníka silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový vlastník vozidla), nebo
 • změny provozovatele silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový provozovatel vozidla).

Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělena do jednotlivých stupňů:

 • EURO 0: poplatek 10 000,- Kč
 • EURO 1: poplatek 5 000,- Kč
 • EURO 2: poplatek 3 000,- Kč

Poplatek se neplatí, pokud byl již dříve u vozidla zaplacen emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nebo poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. „ekopoplatek“) podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Osvobození od emisního poplatku je uvedeno v § 115 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri. Dále e-mailem plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: [email protected]

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost „Evidence vozidel

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Kdo může být žadatelem a na kterém úřadě změnu vlastníka vyřídit?
O změnu žádá původní vlastník vozidla současně s jeho novým vlastníkem. Jestliže nový vlastník a provozovatel vozidla není stejná osoba (např. novým vlastníkem je leasingová společnost a nový provozovatel její klient), žádá původní vlastník vozidla, leasingová společnost jako nový vlastník vozidla a její klient jako nový provozovatel vozidla. Změna vlastníka vozidla se provádí na registru silničních vozidel kteréhokoliv městského úřadu nebo magistrátu.

Jestliže je některý ze žadatelů zastoupen, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen?
Ano, podle § 8 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel v případě převodu vlastnického práva písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje, je-li zaslána elektronická plná moc z datové schránky toho, kdo plnou moc udělil, do datové schránky magistrátu. Pokud dochází ke změně vlastníka vozidla z důvodu přechodu vlastnického práva (např. z důvodu dědictví), potom se úředně ověřený podpis nevyžaduje.

Za ukončení leasingu se platí stejný poplatek jako za zapsání nového osobního automobilu do registru silničních vozidel?
Ne, podle položky 26 písm. g) sazebníku správních poplatků se za zápis dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka platí správní poplatek 50 Kč. Nevyžaduje se ani provedení evidenční kontroly v posledním roce před podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Musím vyměnit tabulky s registrační značkou, když mám pobyt v jiném kraji, než původní provozovatel?
Ne, registrační značka se od 1.1.2015 nemění.

Vozidlo jsem prodal, ale nový majitel ho nepřepsal, co mohu dělat?
V těchto případech lze podat žádost o zápis změny vlastníka bez součinnosti nového vlastníka vozidla. K žádosti se musí přiložit kupní smlouva. Změnu vlastnického práva lze doložit např. i svědectvím dvou osob (např. písemné s jejich úředně ověřenými podpisy) o tom, že k prodeji došlo. Z dokladu musí být kromě jiného zřejmé, kdy došlo k prodeji a identita nového vlastníka. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. V případě splnění zákonem stanovených podmínek (i platné evidenční kontroly – 1 rok) a zaplacení příslušného správního poplatku se vozidlo přepíše na nového vlastníka. V opačném případě bude řízení zastaveno. Po dobu správního řízení původní provozovatel neodpovídá za případné přestupky v dopravě, které by mohl spáchat nový vlastník. Další možností je podání žaloby k soudu, např. na určení vlastnického práva. Žalobu lze podat po ukončení správního řízení nebo i současně.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

9. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon