Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Udělení souhlasu dle vodního zákona

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH06

04. Základní informace

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

 • a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení §67 tím není dotčeno,
 • d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
 • e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
 • g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti na příslušném formuláři s přiloženými přílohami v žádosti uvedenými.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 10, 4. poschodí, procovníci OŽP MMOl, oddělení vodního hospodářství a to v:
úřední dny Pondělí a Středa 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hodiny
Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy povolované činnosti:

 1. Situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
 2. Kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
 3. Dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.
 4. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti.
 5. Vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
 6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm.g) vodního zákona
 7. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů
 8. Plnou moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se nevyměřují.

13. Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkům vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Dále jsou to též dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení vodního hospodářství – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce.

20. Sankce

Udělení pokuty za provedení stavby, zařízení nebo činnosti podle § 17 odst. 1 vodního zákona bez souhlasu vodoprávního úřadu:

Občané: do 100 000,- Kč (§ 116 vodního zákona)
právnické osoby: do 500 000,- Kč (§ 125a vodního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

Ing. Hana Zvoníčková, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon