Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Těžba dřeva v lese (bez schváleného lesního hospodářského plánu)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OPKZ-04

04. Základní informace

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu dřeva.

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel si musí opatřit souhlas odborného lesního hospodáře s navrhovanou těžbou. Má-li těžba překročit 3 m 3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemným vyrozuměním orgánu státní správy lesů (v případě, má-li těžba překročit 3 m 3 na 1 ha lesa za kalendářní rok).

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, pro území všech obcí, které jsou zahrnuty ve správním obvodu statutárního města Olomouc, jako obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, Ing. Oto Čížek, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, tel. 588 488 350, mobil 602 475 990, email: [email protected]

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Orgán státní správy lesů je nutné vyrozumět písemnou formou s uvedením:

  • identifikace vlastníka lesa, jakož i toho, kdo stojící lesní porost koupil, i toho, kdo bude těžbu provádět (jsou-li tací),
  • identifikace pozemku a porostu, v němž bude těžba prováděna a
  • plánovaného rozsahu těžby.

Správnost uvedených údajů stvrďte podpisy výše uvedených osob.
K vyrozumění je třeba doložit také vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře a v případě více vlastníků lesa zmocnění nebo souhlas s těžbou stvrzený jejich podpisy.

11. Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

14. Další účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (§ 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů)

16. Možnost řešit elektronicky

Datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri

17. Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

19. Opravné prostředky

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a tudíž lze využít pouze možnost podání žaloby u správního soudu.

20. Sankce

Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m 3 na 1 ha lesa za kalendářní rok (§ 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).

23. Alternativní zdroj

Krajský úřad Olomouckého kraje, Ministerstvo zemědělství Praha

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10

26. Zodpovědná osoba

Ing. Oto Čížek, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, tel. 588 488 350, mobil 602 475 990, email: [email protected].

27. Platnost od

11. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon