Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Vydání rybářského lístku

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OPKZ-05

04. Základní informace

Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru je povinna mít u sebe rybářský lístek. Žadatel o první rybářský lístek musí doložit osvědčení o získané kvalifikaci (pro stávající rybáře stačí předložit starý rybářský lístek). Žádost o vydání rybářského lístku je nutné podat osobně na předepsaném formuláři. Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky s dobou platnosti na 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo na dobu neurčitou.
Rybářské lístky se zpravidla vydávají pouze v úřední dny pondělí a středa, v ostatních úředních dnech pouze po domluvě s oprávněnou osobou.

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (§ 13 odst. 7 zákona)
Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu neurčitou, na 10 let, na 3 roky, 1 rok a nebo na 30 dní ode dne jeho vydání, a to:

 • rybářský lístek pro české občany nebo
 • rybářský lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání rybářského lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt a není občanem ČR

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání rybářského lístku dle ust. § 13 odst. 11 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel o první rybářský lístek musí doložit své kvalifikační předpoklady – pro vydání prvního rybářského lísku osvědčení o získané kvalifikaci.
Pro stávající rybáře stačí starý rybářský lístek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání rybářského lístku na předepsaném formuláři s přílohami (viz bod 11)

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, pro občany s trvalým pobytem v obcích, které jsou zahrnuty ve správním obvodu statutárního města Olomouce, jako obce s rozšířenou působností.
Výjimkou je obec Hlubočky, která jako pověřená obec vydává pro své občany rybářské lístky sama.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Ing. Libuše Viktorová, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.02, tel. 588 488 321

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Občanský průkaz (cestovní pas)
 • Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení), nebo dřívější rybářský lístek
 • Pro cizince licence (rybářský lístek) vydané vydaná v zemi, jejímž je občanem
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

Pro poskytnutí slev:

 • U žáků základních škol potvrzení školy o studiu
 • Průkazka rybářské stráže
 • Student rybářské školy-potvrzení

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky se hradí v hotovosti příp. kartou na pokladně Hynaisova 10, Olomouc

 • 30 dní – 200,- Kč
 • 1 rok – 100,-Kč
 • 3 roky – 200,- Kč
 • 10 let – 500,- Kč
 • na dobu neurčitou – 1.000,- Kč

13. Lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů.
Zpravidla se vyřizuje obratem v úřední dny pondělí a středa, v ostatních úředních dnech pouze po domluvě s oprávněnou osobou.

14. Další účastníci

Nejsou stanoveni

15. Návazné činnosti

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva.Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost o rybářský lístek je nutno podat osobně. K získání informací lze použít kontaktů uvedených v bodě č. 9.

17. Právní předpisy

 • zákon čís. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění;
 • vyhláška č.197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

19. Opravné prostředky

Při vydání rybářského lístku se neuplatňují opravné prostředky. Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání rybářského lístku do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí dle § 68 odst. 5 a § 83 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odboru životního prostředí magistrátu města Olomouce.

20. Sankce

Při přestupku dle § 35 odst.1 písm.f) zákona čís.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění pokutu až do výše 8 000 ,-Kč a zákaz činnosti na dobu 1 roku.
Za neoprávněně ulovené ryby v hodnotě nikoliv nepatrné trest dle ust. § 304 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku za trest. čin pytláctví odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Při přestupku dle § 30 odst.1, písm. h) zákona o rybářství – pokutu do výše 1.500,- Kč.

22. Další informace

Rybářský lístek nelze vydat na dobu jinou než uvedenou v zákoně, s účinností ode dne vydání.
Podle dosavadních předpisů nelze vydat duplikát rybářského lístku.

23. Alternativní zdroj

Místní organizace rybářských svazů
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ministerstvo zemědělství ČR

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství

26. Zodpovědná osoba

Ing. Diana Huňková, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.02, tel. 588 488 321, email: [email protected]

27. Platnost od

11. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

2. 1. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon