Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Souhlas s dotčením pozemku do 50 m od okraje lesa

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OPKZ-02

04. Základní informace

Souhlasu je zapotřebí pro stavební záměry realizované v tzv. „50m ochranném pásmu lesa“.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, vlastník pozemku, zmocněnec.

06. Podmínky a postup řešení

Samostatná žádost na odbor životního prostředí magistrátu města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řízení ve věci vydání závazného stanoviska začne dnem podání písemné žádosti o udělení souhlasu se stavebním záměrem v tzv. „50m ochranném pásmu lesa“. Žádost se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství (tj. u orgánu státní správy lesů vykonávajícího státní správu v přenesené působnosti). Podání úplné žádosti je prvním úkonem v řízení. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce je orgánem státní správy lesů pro území všech obcí, které jsou zahrnuty ve správním obvodu statutárního města Olomouce, jako obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 9, Ing. et Ing. Ivan Škraňka, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, telefon +420 588 488 349, mobil +420 730 576 001, email [email protected].

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K vydání závazného stanoviska k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona) je nezbytné, aby žadatel uvedl katastrální území, číslo parcely, popis stavby, konkrétní vzdálenosti navržených stavebních objektů (popř. terénních úprav) od okolních lesních pozemků (např. zakótováním v metrech na mapě vhodného měřítka). Bude-li správním orgánem tento souhlas vydán, je možné jej vázat na splnění podmínek.

S ohledem na průměrnou výšku mýtních porostů se na obvyklých stanovištích doporučuje navrhovat nadzemní stavby nejméně 30 m od hranice lesa. Řízení se vždy urychlí, je-li předem k disposici písemné stanovisko vlastníka lesního pozemku. Z tohoto důvodu je proto vhodné s ním záměr projednat již ve fázi plánování.

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání (případně doplnění) žádosti.

14. Další účastníci

Žádost se zpravidla projednává s vlastníkem přilehlých lesních pozemků (popř. s jeho odborným lesním hospodářem).

16. Možnost řešit elektronicky

Datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri

17. Právní předpisy

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích v platném znění

18. Související právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

19. Opravné prostředky

Opravný prostředek lze využít při územním (stavebním) řízení.

20. Sankce

Sankci uplatňuje stavební úřad.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství.

27. Platnost od

11. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

2. 11. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon