Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Získání povolení k umístění herního prostoru dle Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-002

04. Základní informace

Předmětem je povolení k umístění herního prostoru (týká se binga, technické a živé hry, pokud nejsou provozovány jako internetové).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání žádosti o povolení umístění herního prostoru se všemi podklady, které ukládá Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • Úhrada správního poplatku za podanou žádost.:
  • ve výši 4.000 Kč za povolení k umístění herního prostoru
  • ve výši 2.500 Kč za změnu povolení k umístění herního prostoru

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o povolení k umístění herního prostoru. V žádosti žadatel uvede druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována a připojí k ní povinné přílohy dle bodu č. 10.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 363 (tel. 588 488 592)

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Provozovatel předloží zejména:

 • žádost o povolení k umístění herního prostoru
 • základní povolení k provozování druhu hazardní hry (vydané MF)
 • doklad o složení kauce
 • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována
 • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra
 • schéma kamerového systému

Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

12. Správní a jiné poplatky

Za každou předloženou žádost zákon ukládá povinnost uhradit správní poplatek:

 • ve výši 4.000 Kč za povolení k umístění herního prostoru
 • ve výši 2.500 Kč za změnu povolení k umístění herního prostoru

Platby:

 • Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.
 • Informace o platbě lze získat při podání žádosti o povolení k umístění herního prostoru

13. Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti.

15. Návazné činnosti

Předložení žádosti včetně požadovaných příloh.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

17. Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her - OZV č. 5/2013

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Případné prováděcí vyhlášky k uvedeným zákonům.

19. Opravné prostředky

Odvolání dle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Proti rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů po jeho oznámení podat odvolání dle § 83 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím podání učiněného u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje. Včas podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Ing. Jiří Hradil, odbor ekonomický, tel.: 588 488 592

27. Platnost od

1. 1. 2017

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

30. Poznámka

Další informace lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon