Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Oznámení shromáždění včetně průvodu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okc-01

04. Základní informace

Statutární město Olomouc zaručuje každému jeho právo podle čl. 19 odst. 1 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD se pokojně shromažďovat. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. Za shromáždění ve smyslu zákona se nepovažují například kulturní, zábavní, sportovní akce apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Shromáždění může svolat občan starší 18-ti let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob.

06. Podmínky a postup řešení

Na stejném místě se nesmí konat ve stejnou dobu jakékoliv jiné shromáždění (nejenom podle tohoto zákona), tím jsou míněny i kulturní či sportovní akce. Úřad eviduje orientační přehled shromáždění zde.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení musí být učiněno písemně a musí splňovat zákonné náležitosti. Úřad doporučuje použít formulář, který je k dispozici zde: fyzické osoby / právnické osoby, a poté úřadu osobně doručit v pracovní den mezi osmou a patnáctou hodinou. Právnická osoba musí uvést jméno, příjmení, bydliště dvou fyzických osob. Pro usnadnění komunikace mezi svolavatelem a úřadem je vhodné připojit také telefonní číslo a e-mail. Úřad upozorňuje, bude-li oznámení o konání shromáždění oznámeno ve formě e-mailové zprávy nepodepsané zaručeným elektronickým podpisem, je nutné jej do 5-ti dnů písemně doručit úřadu, jinak se jedná o neplatné oznámení konání shromáždění.

Úřad se obrací na svolavatele shromáždění s požadavkem, aby dostatečným způsobem vymezovali místo konání shromáždění s ohledem na předpokládaný rozsah akce, neboť to umožní nerušený výkon shromažďovacího práva dalších svolavatelů. Vymezení je možné učinit v oznámení písemným popisem např.: Horní náměstí – u orloje, nám. Republiky – u domu č.p. XY nebo vyznačením na plán lokality, který se připojí k oznámení.

08. Dotčené instituce

Působnost ve věcech práva shromažďovacího na území statutárního města Olomouce vykonává Magistrát města Olomouce, odbor kultury a cestovního ruchu, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, Blanka Marková; tel.: +420 585 513 444; e-mail: [email protected].

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Fyzická osoba občanský průkaz. Právnická osoba musí též doložit zmocnění pro toho, kdo je za ní oprávněn v této věci jednat jejím jménem.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku

13. Lhůty pro vyřízení

Oznámení musí být učiněno ve lhůtě nejdříve 6 měsíců přede dnem konání shromáždění a nejpozději 5 dnů přede dnem konání shromáždění.

15. Návazné činnosti

Svolavatel je povinen dbát na pokojný průběh shromáždění v součinnosti s pořadateli. Všichni účastníci shromáždění mají povinnost dodržovat nejen zákon o právu shromažďovacím, ale i veškeré další právní normy. Úřad může po svolavateli požadovat informace o organizačním opatřením k zajištění pokojného průběhu shromáždění. Úřad žádá svolavatele v zájmu pokojného výkonu práv ostatních občanů na bezpečný a plynulý silniční provoz, aby účastníci shromáždění využívali v co největší míře chodníky, a aby si svolavatel podal žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která se podává u úřadu, u Ing. Stanislava Bednaříka, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 10, Olomouc, 2. patro, číslo dveří 209. Toto řízení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Pro rychlé vyřízení věci přiložte k žádosti vyjádření:

  • Dopravního podniku města Olomouce, Legionářská 1, Olomouc, Ing. Dostál,
  • Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, Tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, Ing. Radvanský,
  • Odbor dopravy a územního rozvoje, Vojtěch Holý, Hynaisova 10, 3. patro, číslo dveří 322.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Shromažďovací právo je konkretizováno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

18. Související právní předpisy

Doplňujícími zákony jsou: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

19. Opravné prostředky

Svolavatel může podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zákazu shromáždění žalobu u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci. Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci.

20. Sankce

Nejčastěji za přestupky podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím nebo zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích může být uložena pokuta do 5000 Kč a náklady řízení.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Blanka Marková, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, tel.: +420 585 513 444

27. Platnost od

1. 11. 2015

28. Aktualizováno kdy

20. 3. 2023

29. Platnost do

24. 1. 2012

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon