Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Vyhrazení parkovacího místa

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-016

04. Základní informace

Jedná se o povolení zvláštního užívání místní komunikace na území města Olomouce, případně silnice II. nebo III. třídy dle daného územního rozsahu, za účelem zřízení vyhrazeného placeného parkovacího místa pro vozidlo/vozidla určené konkrétní registrační značkou nebo konkrétním názvem organizace.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání žádosti
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace
 • Souhlas příslušného orgánu Policie České republiky
 • Splnění podmínky trvalého bydliště nebo sídla organizace v místě vyhrazeného placeného parkovacího místa (podmínka vlastníka komunikace)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13.00 – 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohodě


MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.04, tel.: 588 488 161

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • řidičský průkaz
 • velký technický průkaz ( požaduje-li se vyhrazení pro konkrétní registrační značku)
 • situaci ( měř. 1:500) s vyznačením požadovaného parkovacího místa

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

 • Formulář žádosti lze obdržet na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc,
 • na odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • nebo stáhnout zde: Příloha: Žádost o povolení vyhrazeného parkování

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je stanoven položkou číslo 36, písmene a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 • 100 Kč je-li doba povolení zvl. užívání kratší než 10 dní
 • 500 Kč je-li doba povolení zvl. užívání delší než 10 dní a kratší než půl roku
 • 1 000 Kč je-li doba povolení zvl. užívání delší než 6 měsíců

Poplatek je možno zaplatit:

 • v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním povolení.

Dále za povolení zvláštního užívání vybírá Magistrát města Olomouce cestou ekonomického odboru místní poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou města č. 10/2010 účinné od 1. 1. 2011.

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
 • ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Další účastníci

 • vlastník pozemní komunikace, na které má být parkovací místo vyhrazeno (silnice II. + III.třídy - Správa silnic Olomouckého kraje, místní komunikace – Magistrát města Olomouce zastoupený odborem dopravy)
 • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Olomouc)

17. Právní předpisy

 • zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška číslo 104/19990 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

 • fyzická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • právnická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42b, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu