Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Udělení souhlasu dle vodního zákona

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH06

04. Základní informace

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

 • a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení §67 tím není dotčeno,
 • d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
 • e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
 • g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti na příslušném formuláři s přiloženými přílohami v žádosti uvedenými.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 10, 4. poschodí, procovníci OŽP MMOl, oddělení vodního hospodářství a to v:
úřední dny Pondělí a Středa 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hodiny
Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy povolované činnosti:

 1. Situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
 2. Kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
 3. Dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.
 4. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti.
 5. Vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
 6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm.g) vodního zákona
 7. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů
 8. Plnou moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se nevyměřují.

13. Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkům vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Dále jsou to též dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení vodního hospodářství – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce.

20. Sankce

Udělení pokuty za provedení stavby, zařízení nebo činnosti podle § 17 odst. 1 vodního zákona bez souhlasu vodoprávního úřadu:

Občané: do 100 000,- Kč (§ 116 vodního zákona)
právnické osoby: do 500 000,- Kč (§ 125a vodního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu