Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Poskytnutí vyjádření dle vodního zákona

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH05

04. Základní informace

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. Vodoprávní úřad vydá vyjádření rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální vody osvědčených podle zvláštního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (kterákoliv fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti na příslušném formuláři s přiloženými přílohami v žádosti uvedenými.
Vyjádření podle § 18 vodního zákona není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 10, 4. poschodí, procovníci OŽP MMOl, oddělení vodního hospodářství a to v:
úřední dny Pondělí a Středa 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hodiny
Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář žádosti včetně příloh, které jsou uvedeny v žádosti.
Potřebné doklady a náležitosti se liší dle předmětu žádosti.
V případě zastupování plnou moc.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se nevyměřují

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů od podání žádosti

14. Další účastníci

Věcně a místně příslušný stavební úřad

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení VH – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

  • zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

19. Opravné prostředky

Jestliže podle § 156 správního řádu vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu.
Vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle § 156 odstavce 1, zruší usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení hlavy IX části druhé o přezkumném řízení.

20. Sankce

Žádné, nejedná se o povinnost ze zákona

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

Ing. Hana Zvoníčková, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon