Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Oznámení o přestupku nebo /jiném/ správním deliktu na úseku životního prostředí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-CIZ

04. Základní informace

Přestupky nebo /jiné/ správní delikty na úseku životního prostředí v rámci činností odboru - myslivost, zemědělství, rybářství, geologie, ochrana životního prostředí, pořádek ve státní správě a v územní samosprávě, odpady, ochrana zvířat proti týrání - spáchané v obci Olomouc a v obcích, s nimž město Olomouc uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o právní pomoci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba postižená, poškozená, její zákonný či právní zástupce, oznamovatel.

06. Podmínky a postup řešení

Jednání v rozporu se zákonem je hlášeno buď městské nebo státní policii - ta je ze zákona povinna přijmout oznámení a s oznamovatelem sepsat protokol o události a provést základní šetření.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání lze na Magistrátu města Olomouce učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Podání lze učinit i jiným způsobem (pomocí jiných technických prostředků – např. fax, telefon apod.), ale jen za podmínky, že bude do 5 dnů doplněno výše uvedenými způsoby, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 správního řádu).

08. Dotčené instituce

Magistrátu města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
S kým: s právníkem odboru
Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin; úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin (po předchozí domluvě)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K řešení životní situace je nutná osobní účast, je-li občan v postavení účastníka přestupkového/správního řízení (tj. - u přestupků - v postavení obviněného, poškozeného, vlastníka věci zabrané či navrhovatele) a dále, je-li občan předvolán k jednání např. jako svědek. Je třeba předložit doklad totožnosti, v případě zastupování i plnou moc.

11. Formuláře

Nejsou potřeba žádné formuláře, pokud nejsou výslovně správním orgánem konkrétně vyžádány.

12. Správní a jiné poplatky

Hradí se správní poplatky za vydání kopií, výpisů, opisů, stejnopisů, fotokopií - 15,- Kč za každou započatou stránku (viz zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v účinném znění - sazebník - část I - položka 3 písm. a).

13. Lhůty pro vyřízení

- platí lhůty dle § 71 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) - jednoduché věci bez zbytečného odkladu a není-li to možné, pak musí být rozhodnuto do 30 dnů ode dne zahájení řízení, přičemž tato lhůta se v případech, kdy se nařizuje ústní jednání, prodlužuje o dalších 30 dnů.

14. Další účastníci

Osoby dotčené řízením jsou všechny, kterých se řízení nějak týkátzn. jak účastníci řízení, tak svědci, znalci, tlumočníci, zástupci stran atd.

15. Návazné činnosti

Účast na ústním jednání, pokud je nařízeno a osoba je k němu přizvána.

16. Možnost řešit elektronicky

Elektronická podatelna, datová schránka - nutno dbát ale situací uvedených výše sub 7).

17. Právní předpisy

Vždy zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů + ten který konkrétní speciální zákon dopadající na daný případ

18. Související právní předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

V případě příkazu je to odpor, v případě usnesení či rozhodnutí je to odvolání - uplatňují se vždy u toho orgánu, který příkaz, usnesení nebo rozhodnutí vydal.

20. Sankce

Za prokázané nesplnění povinnosti dle konkrétního zákona se ukládají příslušné pokuty a k tomu se připočítávají náklady řízení, jejichž výše je stanovena paušální částce 1.000,- Kč.

21. Často kladené dotazy

Je oznámení o nějakém (protiprávním) jednání zpoplatněno? - není
V případě, že jednání na úřadu bude v můj prospěch - nebudu uznán vinným z přestupku či mi nebude protiprávní jednání prokázáno, budu za to něco platit? - ne

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

[email protected], tel.: 588 488 315

27. Platnost od

11. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

24. 3. 2015

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon