Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Náhrada škody způsobené zvěří

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OPKZ-03

04. Základní informace

Škoda byla způsobená zvěří za předpokladu, že její početní stavy mohou být snižovány lovem a zároveň vznikla na:

 • zemědělských pozemcích, které jsou součástí honitby, polních plodinách a zemědělských porostech na nich rostoucích,
 • na lesních pozemcích, které jsou součástí honitby, a na lesních porostech na nich rostoucích.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která utrpěla škodu na pozemcích, plodinách a porostech uvedených v bodě č. 4.

06. Podmínky a postup řešení

Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit:

 • u škody na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla,
 • u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období.

Současně s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené zvěří vyčíslí poškozený výši škody. Na polních plodinách a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době sklizně, ji poškozený vyčíslí do 15 dnů po provedené sklizni.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 • Uplatněním nároku na náhradu škody u uživatele honitby, který se doporučuje podat písemně s potvrzením přijetí (např. poštou doporučeně do vlastních rukou).
 • Podáním žaloby

08. Dotčené instituce

Poškozený a uživatel honitby se mají o náhradě škody způsobené zvěří dohodnout. Pokud uživatel honitby nenahradí škodu do 60 dnů ode dne, kdy poškozený uplatnil svůj nárok a vyčíslil výši škody nebo ve stejné lhůtě neuzavřel s poškozeným písemnou dohodu o náhradě této škody, může poškozený ve lhůtě 3 měsíců uplatnit svůj nárok na náhradu škody u soudu.

Informaci o tom, kdo je uživatel honitby, v níž se nachází pozemek, na kterém vznikla škoda, může podat příslušný orgán státní správy myslivosti, konkrétně Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc, Ing. et Ing. Ivana Škraňka, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, telefon +420 588 488 349, mobil +420 730 576 001, email [email protected].

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Můžete požádat o právní pomoc některého z advokátů.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro obdržení informace, kdo je uživatelem honitby, v níž se pozemek nachází, je vhodné, aby žadatel sdělil odbornému referentovi zejména název katastrálního území a číslo parcely.

11. Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny. Soudní poplatky jsou stanoveny zákonem o soudních poplatcích.

13. Lhůty pro vyřízení

V souvislosti se škodami způsobenými zvěří je vymezena zejména:

 • lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody u uživatele honitby (viz bod č. 6),
 • lhůta pro uhrazení vzniklé škody (viz bod č. 8),
 • lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody u soudu (viz bod č. 8).

14. Další účastníci

Dalším účastníkem postupu je žalovaný, tj. uživatel honitby.

15. Návazné činnosti

Nelze uvést, další podmínky stanoví soud nebo si je vyžádá advokát.

16. Možnost řešit elektronicky

Datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Související právní předpisy

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

19. Opravné prostředky

Soud o opravných prostředcích vždy poučí, jinak jsou upraveny v občanském soudním řádu.

20. Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

25. Zodpovědný útvar

Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství

26. Zodpovědná osoba

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc, Ing. et Ing. Ivana Škraňka, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, telefon +420 588 488 349, mobil +420 730 576 001, email [email protected].

27. Platnost od

11. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

30. Poznámka

Doporučení:

 • nastudovat zákon o myslivosti, zejména ustanovení § 52 až 56,
 • využít služeb advokáta,
 • pro ohodnocení škody využít služeb některého ze soudních znalců, a to co nejdříve po zjištění škody (seznam soudních znalců je k nahlédnutí u okresních a krajských soudů). Evidence znalců je k dispozici také na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon