Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-014

04. Základní informace

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby, která provozuje drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodává rostlinné výroby a nezpracované živočišné výrobky, a osoby (zemědělského podnikatele poskytujícího práce, výkonu nebo služby, které souvisí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se použijí prostředky nebo zařízení sloužícím zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě), pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle předpisu Evropských společenství, je povinna se zaevidovat.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

06. Podmínky a postup řešení

Fyzická osoba musí splňovat tyto podmínky:

 • je plně svéprávná,
 • má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
  1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
  2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah a
 • hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele nebo sídlo zemědělského podnikatele.

08. Dotčené instituce

Příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele nebo sídlo zemědělského podnikatele.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, Palackého 14, Olomouc, oddělení registrace.

Úřední hodiny a kontakt

Infokiosek: tel 588 488 104


Datová schránka ID: kazbzri

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • fyzická osoba - průkaz totožnosti
 • zástupce právnické osoby - průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku prokazující oprávnění jednat za společnost, u společnosti, která dosud nevznikla doklad o jejím založení

12. Správní a jiné poplatky

Poplatek za zápis do evidence činí 1 000,- Kč

13. Lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v zákoně, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

15. Návazné činnosti

Podnikatel je povinen:

 • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů;

20. Sankce

Tomu kdo stěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodu nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, odmítá předložit listiny může být uložena pořádková pokuta dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

22. Další informace

Je možné získat na infokiosku živnostenského úřadu, tel: 588 488 104
pondělí – středa 8,00 - 12,00 | 13,00 - 17,00
úterý – čtvrtek 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30

24. Související situace

 • Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • Změna údajů v evidenci zemědělského podnikatele

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

22. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

8. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu