Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Vozidlo taxislužby

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-6B

04. Základní informace

Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby, o změnu údajů v evidenci vozidel taxislužby (např. změna registrační značky) nebo žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem je dopravce, který je držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

06. Podmínky a postup řešení

Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud:

 • jde o vozidlo kategorie L nebo M1,
 • je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel provozovatelem vozidla,
 • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a
 • vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v § 21a odst. 6 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb.

V žádosti dopravce uvede:

 • státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a
 • typ a výrobní číslo taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván, případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně na základě písemné smlouvy uzavřené před zahájením přepravy nebo na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou.

Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis z této evidence a evidenční nálepku vozidla taxislužby.

Další informace k vozidlu taxislužby jsou v § 21a zákona č. 111/1994 Sb.

Doba platnosti ověření taxametru Českým metrologickým institutem (ČMI) je 2 roky. Tato doba se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření taxametru provedeno.

Povolení ke krátkodobému používání taxametru po jeho poslední opravě nebo servisním zásahu po dobu maximálně 30 dnů bez ověření viz rozhodnutí ČMI.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby, o změnu údajů uvedených v evidenci vozidel taxislužby nebo žádosti o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby na příslušném dopravním úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

Kontakt
1. patro (kancelář č 158):  
Machala Zdeněk 585 513 778
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Bc. Thomas Jan 585 513 731

Kontakty podrobněji na webu SMOl nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

1)

K žádosti o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby a k oznámení změny údajů zapsaných ve výpisu z evidence vozidel taxislužby se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • osvědčení o registraci vozidla, dopravce musí být jeho provozovatelem (vozidlo „zapsáno na IČO“ dopravce),
 • u vozidla vybaveného taxametrem - kniha taxametru, ve které registrovaný subjekt podle § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zapsal nastavení údajů a hodnot odpovídajících skutečnosti,
 • výpis z evidence vozidel taxislužby u již zapsaného vozidla v evidenci vozidel taxislužby (u oznámení změny).

2)

K žádosti o novou nálepku vozidla taxislužby nebo o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • výpis z evidence vozidel taxislužby.

11. Formuláře

Formulář žádosti:

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 34 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za:

 • vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby je 500 Kč,
 • vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby je 50 Kč.

Předmětem poplatku není vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby při zápisu vozidla do této evidence.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

17. Právní předpisy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do:

 • 70 000 Kč za přestupek dle § 35 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neoznámí nejpozději do 7 dnů změnu údajů o taxametru nebo o vybavení vozidla taxametrem,
 • 350 000 Kč za přestupek dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby.

Přestupky jsou podrobněji uvedeny v § 35 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 2. 2023

28. Aktualizováno kdy

30. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon