Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Průkaz řidiče taxislužby

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-6A

04. Základní informace

Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby, o změnu údajů v průkazu řidiče taxislužby (např. změna příjmení) nebo žádost o vydání duplikátu tohoto průkazu za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem je fyzická osoba, která žádá o udělení oprávnění řidiče taxislužby nebo žádá o nový průkaz řidiče taxislužby.

06. Podmínky a postup řešení

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel:

 • starší 21 let,
 • spolehlivý podle § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb. a
 • oprávněn k pobytu na území České republiky („ČR“) a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území ČR, jde-li o občana jiného než členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem (informace k možnosti pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR, včetně vzoru dokladů vydávaných cizincům, dostupná zde).

Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby.

Další informace k oprávnění řidiče taxislužby a k průkazu řidiče taxislužby jsou v § 21c zákona č. 111/1994 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby nebo o vydání průkazu řidiče taxislužby na příslušném dopravním úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

Kontakt
1. patro (kancelář č 158):  
Machala Zdeněk 585 513 778
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Bc. Thomas Jan 585 513 731

Kontakty podrobněji na webu SMOl nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

1)

K žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele

Je-li žadatel občanem jiného než členského státu a není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti přiloží:

 • doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území ČR a
 • doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území ČR, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno (např. zaměstnanecká karta, která opravňuje pracovat na pracovní pozici, pro kterou byla vydána, musí být vystavena „pro práci taxikáře“ – informace zde).

Občan členského státu žádá o udělení tohoto oprávnění, má-li na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (požadavek pobytu viz § 21c odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.).

Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží:

 • výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy, nebo
 • nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu.

Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud není vyhotoven v českém nebo slovenském jazyce, přikládá se k žádosti s jeho úředním překladem. Pokud mezi ČR a státem, který výpis vydal, není dvoustranná smlouva týkající se osvobození od dalšího ověřování veřejných listin, musí být tato listina ověřena – informace o ověřování cizozemských listin dostupné na webu ministerstva vnitra nebo ministerstva zahraničních věcí.

Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana, výše uvedené doklady vydané státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá.

2)

V případě blížícího se konce platnosti průkazu řidiče taxislužby (oprávnění) se opětovně žádá o udělení nového oprávnění řidiče taxislužby podle bodu 1.

3)

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby nebo změnu údajů v něm zaznamenaných je jeho držitel povinen neprodleně oznámit kterémukoli dopravnímu úřadu. Na žádost řidiče taxislužby vydá tento dopravní úřad nový průkaz řidiče taxislužby, je-li držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

K žádosti o vydání průkazu řidiče taxislužby se v tomto případě přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele

11. Formuláře

Formulář žádosti:

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 34 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání průkazu řidiče taxislužby je: 500 Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Věc se nevyřizuje na počkání, doba výroby průkazu řidiče taxislužby ve Státní tiskárně cenin a jeho dodání Magistrátu města Olomouce je cca 2 týdny.

Komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

17. Právní předpisy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do:

 • 100 000 Kč za přestupek dle § 34e odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy fyzická osoba vykoná práci řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby,
 • 10 000 Kč za přestupek dle § 34e odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy řidič taxislužby neodevzdá neplatný nebo zadržený průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti.

Přestupky jsou podrobněji uvedeny v § 34e zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 2. 2023

28. Aktualizováno kdy

30. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon