Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Vývozní RZ k vozidlu neregistrovanému v ČR

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-3H

04. Základní informace

Jedná se o přidělení registrační značky pro vývoz osobě s pobytem nebo sídlem v zahraničí, která chce vyvést do zahraničí své, v ČR neregistrované silniční vozidlo.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělí k tomuto vozidlu zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, vydá tabulky s touto přidělenou zvláštní registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla a vydá osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, jsou-li podle evidenční kontroly provedené v České republice, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb.

Maximální doba platnosti je stanovena § 29 vyhlášky č. 343/2014 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2

přízemí – evidence vozidel:

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • doklad o technické způsobilosti vozidla:
  • podle § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., nebo
  • vydaný jiným než členským státem, jde-li o silniční vozidlo určené pro vývoz do jiného než členského státu,
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i zelenou kartu v elektronické podobě, např. v mobilním telefonu),
 • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (např. faktura, kupní smlouva“).

Evidenční kontrola nebo pravidelná technická prohlídka nesmí být na vozidle provedena více než 1 rok před podáním žádosti (i u nového vozidla) – protokol se k žádosti nepřikládá.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je 200 Kč za každou vydanou tabulku registrační značky.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost „Evidence vozidel

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Musím před podáním žádosti o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz absolvovat s vozidlem evidenční kontrolu?
Evidenční kontrola nesmí být provedena více než rok před podáním žádosti. Tato kontrola je také součástí technické prohlídky. Pokud tedy od poslední prohlídky bez evidenční závady neuplynula doba jednoho roku, není nutné absolvovat novou evidenční prohlídku.

Je nezbytná tato kontrola i u nového vozidla?
Ano, zákon vyžaduje evidenční kontrolu i u nových silničních vozidel.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

29. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon