Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Přidělení RZ elektrického vozidla

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-3E

04. Základní informace

Na základě žádosti lze k silničnímu vozidlu za splnění zákonných podmínek přidělit registrační značku elektrického vozidla.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

 1. výlučně, nebo
 2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Žadatel o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu může požádat, když:

 • žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel nebo,
 • spolu s žádostí o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (pokud toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel).

Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti (typ 801 je zpravidla na magistrátu skladem, ten je vydáván bez zbytečného odkladu). Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

Typy a rozměry vydávaných registračních značek elektrického vozidla jsou dostupné zde.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti žadatele o přidělení registrační značky elektrického vozidla na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

(přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

U doposud v ČR neregistrovaných vozidel z dovozu nebo nových vozidel neurčených na trh v ČR

(1. patro – technici):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem,
 • registrační doklady vozidla zapsaného v registru silničních vozidel, k němuž má být registrační značka elektrického vozidla přidělena (při výdeji RZ elektrického vozidla úřad odebere tabulky dříve přidělené registrační značky),
 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek se neplatí.

13. Lhůty pro vyřízení

Tabulky registrační značky elektrického vozidla budou vydány do 15 dnů ode dne podání žádosti o přidělení této značky (pokud nejsou na registru vozidel skladem).

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky

Informace o připravené tabulce registrační značky k vyzvednutí: https://www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/registracni-znacky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Lze požádat o registrační značku elektrického vozidla s kombinací znaků na přání?
Registrační značka elektrického vozidla se podle § 23 písm. c) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, považuje za jiný druh registrační značky než je registrační značka na přání. Nelze tedy zvolit kombinaci znaků na registrační značce elektrického vozidla.

Koupil jsem si elektrickou čtyřkolku, která je schválena jako traktor? Lze tomuto vozidlu přidělit registrační značku elektrického vozidla?
Registrační značka elektrického vozidla lze přidělit pouze silničnímu vozidlu. Traktor je dle § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. řazen mezi vozidla zvláštní. Jelikož traktor není silničním vozidlem, registrační značku elektrického vozidla nelze přidělit.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky https://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon