Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-2018-001

04. Základní informace

Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou definovány v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon). Konkrétně se jedná o ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled a přispívají k udržení její stability. Ze zákona jsou za VKP považovány lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Za VKP mohou být dále považovány i jiné části krajiny, které orgán ochrany přírody takto zaregistroval (např. mokřady, remízy, meze, trvalé travní plochy, cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad i parků).

Jakýkoliv významný krajinný prvek je chráněn před poškozováním či ničením. Využívá se pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova, popřípadě nedošlo ani k ohrožení, ani k oslabení jeho stabilizační funkce. Ten, kdo hodlá provést zásah, který by mohl vést ať již k poškození či zničení prvku jako takového, nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí předem opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi zmíněné zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, kácení dřevin, změny kultur pozemků, těžba nerostů, odvodňování pozemků, popřípadě úpravy vodních toků a nádrží.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o závazné stanovisko podává ten, kdo hodlá zásah provést (tzn. např. stavebník, investor stavby, vlastník pozemku atd.).

06. Podmínky a postup řešení

Řízení je zahájeno podáním řádně odůvodněné žádosti, přičemž bližší podrobnosti vlastního postupu jsou rozvedeny v následujících bodech.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, ostatně jak je uvedeno v § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

08. Dotčené instituce

Závazné stanovisko k zásahu do VKP vydává orgán ochrany přírody, potažmo Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Ing. et Ing. Ivan Škraňka, kancelář 4./4.09, telefon: +420 588 488 349, mobil: +420 730 576 001, email: [email protected].

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podepsanou a řádně odůvodněnou žádost včetně příloh uvedených na zadní straně tiskopisu.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Řízení před správním orgánem není zpoplatněno.

13. Lhůty pro vyřízení

Závazné stanoviska k zásahu do VKP se obecně vydávají do 60 dnů ode dne obdržení žádosti, avšak ve zvlášť složitých případech může daná doba činit až 90 dní.

14. Další účastníci

Účastníci správního řízení jsou:

  • žadatel,
  • všichni vlastníci dotčených pozemků,
  • obec (mimo území statutárního města Olomouce),
  • občanské sdružení podle § 70 odst. 2 zákona (oznámí-li svojí účast v řízení).

15. Návazné činnosti

Není vyloučeno, že za účelem spolehlivého zjištění stavu věci bude nařízeno ohledání místa samého, popřípadě svoláno ústní jednání.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Právní předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Slouží-li závazné stanovisko jako podklad pro navazující správní řízení ukončené správním rozhodnutím, pak se vydává formou závazného stanoviska, které není samostatným rozhodnutím ve věci, ovšem jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Proti takovému závaznému stanovisku se sice nelze přímo odvolat, nicméně je přípustné, aby odvolání proti rozhodnutí směřovalo taktéž proti obsahu závazného stanoviska. Na druhou stranu, slouží-li závazné stanovisko jako podklad pro řízení neukončené správním rozhodnutím, pak bude vydáno formou správního rozhodnutí, proti kterému se již lze samostatně odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

20. Sankce

  • Fyzické osobě, která provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody, hrozí pokuta až do výše 20 tis. Kč.
  • Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody, hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč.
  • Fyzické osobě, která závažně poškodí nebo zničí VKP, hrozí pokuta až do výše 100 tis. Kč.
  • Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která závažně poškodí nebo zničí VKP, hrozí pokuta až do výše 2 mil. Kč.

21. Často kladené dotazy

Kdy musím žádat o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku?
Pokaždé, uskuteční-li se zásah do VKP, který by jej mohl poškodit nebo zničit. Dále je třeba žádat rovněž v případě, kdy jsou zásahem ohroženy nebo oslabeny ekologicko-stabilizační funkce plněné VKP. V tomto směru lze zmínit umisťování staveb, pozemkové úpravy, kácení dřevin, změny kultur pozemků, těžbu nerostů, odvodňování pozemků, popřípadě úpravy vodních toků a nádrží.

Kdo může žádat o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku?
Žádost podává každý, kdo zamýšlí uskutečnit shora uvedenou činnost (tzn. např. stavebník, investor stavby, vlastník pozemku atd.).

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

26. Zodpovědná osoba

Ing. et Ing. Ivan Škraňka, kancelář 4./4.09, telefon: +420 588 488 349, mobil: +420 730 576 001, email: [email protected]

27. Platnost od

8. 2. 2018

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon