Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Vydání třetí tabulky RZ (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-3A

04. Základní informace

Výdej třetí tabulky registrační značky na nosič kol nebo nové tabulky registrační značky za tabulku poškozenou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka (dále jen „žadatel“).

06. Podmínky a postup řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou:

  • k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
  • v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

V případě žádosti o vydání nové tabulky za poškozenou žadatel přiloží k žádosti poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou.

V případě poškození tabulek registrační značky nelze přidělit jinou standardní registrační značku (např. vyměnit „pražskou“ RZ za „olomouckou“). Nová standardní RZ se přiděluje jen tehdy, pokud došlo ke ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky RZ.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti žadatele o vydání tabulky s registrační značkou na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

(přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
  • souhlas vlastníka silničního vozidla, žádá-li jeho provozovatel, který není vlastníkem vozidla,
  • technický průkaz silničního vozidla (velký TP), pokud žádáte o tabulku RZ „na nosič kol“),
  • poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky RZ za poškozenou)

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou je 600 Kč za každou tabulku registrační značky.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od podání žádosti a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Souhlas vlastníka vozidla (např. leasingové společnosti) nebo plnou moc provozovatele vozidla lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri. Dále také e-mailem podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: [email protected]

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost „Evidence vozidel

Informace o připravené tabulce registrační značky k vyzvednutí: https://www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/registracni-znacky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Když ztratím tabulku registrační značky na přání, mohu žádat o vydání nové tabulky se stejnou registrační značkou?
V případě ztráty tabulky s registrační značkou na přání nelze žádat o vydání nové tabulky této registrační značky. Postup je stanoven § 7e zákona č. 56/2001 Sb., dle kterého v případě oznámení ztráty, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přidělí tento úřad novou (jinou) registrační značku. Protože podle § 7b odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. nemůže být tato ztracená registrační značka na přání přidělena, není možné novou tabulku vydat ani na základě nové žádosti o přidělení této registrační značky na přání. V případě oznámení ztráty tabulky registrační značky na přání tedy bude přidělena jiná („standardní“) registrační značka nebo je možno požádat o přidělení jiné registrační značky na přání (která se ale nesmí shodovat s registrační značkou, která byla na ztracené tabulce).

Mám na svém vozidle registrační značku jiného kraje. Je možné požádat o novou registrační značku s kódem kraje, ve kterém mám pobyt?
Novou registrační značku lze vozidlu přidělit jen na základě oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky. Pokud má vlastník vozidla k dispozici všechny tabulky přidělené registrační značky, nelze vozidlu přidělit jinou registrační značku.

Chtěl bych třetí registrační značku (RZ), ale nejsem vlastník vozidla. Co budu potřebovat?
Třetí tabulku RZ lze vyrobit na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele se souhlasem vlastníka, pokud je odlišný od provozovatele. Je tedy nutné přiložit plnou moc vlastníka vozidla nebo jeho souhlas. Správní poplatek je 600,- Kč, výroba RZ trvá zpravidla jeden týden. Informace o tabulkách RZ připravených k výdeji jsou na webu www.olomouc.eu. Výdej třetí RZ se zapisuje do velkého technického průkazu.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon