Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Přidělení RZ na přání

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-3C

04. Základní informace

Na základě žádosti lze k silničnímu vozidlu za splnění zákonných podmínek přidělit registrační značku na přání.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (dále jen „žadatel“).

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu může požádat, když:

 • žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel, nebo
 • spolu s žádostí o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto vozidla do registru silničních vozidel (když ještě vozidlo není zapsáno v registru).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje požadavky uvedené v § 7b odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. Číslice a písmena na registrační značce upravuje § 27 vyhlášky č. 343/2014 Sb. (nejsou povolena písmena G, CH, O, Q, W), počet znaků upravuje § 25 vyhlášky č. 343/2014 Sb. Registrační značka musí obsahovat minimálně jednu číslici. Rozměry vydávaných registračních značek na přání jsou dostupné zde.

Doporučujeme si před návštěvou úřadu připravit více kombinací a po kontrole pracovníkem registru vozidel, jestli není např. značka již „obsazena“, ji vyplnit v žádosti o její přidělení.

Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k vozidlu vydány. Při převzetí tabulek bude registrační značka na přání zapsána i do technického průkazu a úřad vydá nové osvědčení o registraci vozidla.

Podle § 7c odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. současně s podáním žádosti o:

 • zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, nebo
 • vyřazení silničního vozidla z provozu, nebo
 • zápis zániku silničního vozidla, nebo
 • přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu
  může osoba, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání, požádat o přidělení této registrační značky na přání ke svému jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem, za podmínek uvedených v tomto ustanovení.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhoví žádosti osoby o přidělení rezervované značky na přání, které byla tato značka rezervována, pokud podá žádost podle § 7b odst. 5 nebo § 7c odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb. do 6 měsíců od provedení rezervace a splní podmínky uvedené v těchto ustanoveních.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.
(1. patro – technici):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem (např. u vozidla „na leasing“),
 • registrační doklady vozidla zapsaného v registru silničních vozidel, k němuž má být registrační značka na přání přidělena,
 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají.

Informace k hlášení změny RZ u elektronické dálniční známky dostupná zde.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání tabulky registrační značky na přání je 5.000 Kč za každou tabulku. Pokud je již vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, za zápis změny registrační značky do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Tabulky registrační značky na přání budou vydány do 15 dnů od přidělení této značky a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky – na činnost „Technické změny, dovozy…

Informace o připravené tabulce registrační značky k vyzvednutí: https://www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/registracni-znacky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Jaký je správní poplatek za vydání registrační značky na přání?
Podle položky 26 písm. d) sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb. je správní poplatek za vydání tabulky registrační značky na přání 5.000 Kč za každou tabulku. U motocyklu tedy činí správní poplatek 5.000 Kč, u automobilu 10.000 Kč.

Když ztratím tabulku registrační značky na přání, budu platit znovu správní poplatek 5.000 Kč?
V případě ztráty tabulky s registrační značkou na přání nelze žádat o vydání nové tabulky této registrační značky. Postup je stanoven § 7e zákona č. 56/2001 Sb., dle kterého v případě oznámení ztráty, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přidělí tento úřad novou (jinou) registrační značku. Protože podle § 7b odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. nemůže být tato ztracená registrační značka na přání přidělena, není možné novou tabulku vydat ani na základě nové žádosti o přidělení této registrační značky na přání. V případě oznámení ztráty tabulky registrační značky na přání tedy bude přidělena jiná („standardní“) registrační značka nebo je možno požádat o přidělení jiné registrační značky na přání (která se ale nesmí shodovat s registrační značkou, která byla na ztracené tabulce).

Na vozidle, které budu prodávat, mám svoji registrační značku na přání. Toto vozidlo prodávám a chci si koupit nové. Můžu požádat o přidělení mé registrační značky na přání na nové vozidlo?
Ano, je to možné. Podle zákona současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu může osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník silničního vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání dle a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen „dosavadní vlastník“), vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o:

 • přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo o jehož zápis žádá, nebo
 • rezervaci této registrační značky na přání na dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti.

Lze požádat o registrační značku elektrického vozidla s kombinací znaků na přání?
Registrační značka elektrického vozidla se podle § 23 písm. c) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, považuje za jiný druh registrační značky než je registrační značka na přání. Nelze tedy zvolit kombinaci znaků na registrační značce elektrického vozidla.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky https://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

29. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon