Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-opkz-02

04. Základní informace

Vznikne–li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře či jiných druhů živočichů neuvedených v § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění (dále jen zákon o myslivosti), podá žadatel žádost splňující všechny náležitosti zmíněné v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka eventuálně nájemce pozemku.

06. Podmínky a postup řešení

Řízení je zahájeno podáním řádně odůvodněné žádosti a postupem podle níže uvedených bodů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti.

08. Dotčené instituce

Rozhodnutí ve věci lovu na nehonebních pozemcích vydává orgán státní správy myslivosti, konkrétně Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 9, Ing. et Ing. Ivan Škraňka, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, telefon +420 588 488 349, mobil +420 730 576 001, email [email protected].

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Řádně odůvodněná žádost o lov zvěře na nehonebním pozemku.

11. Formuláře

Žadatel může užít volné formy, jelikož právní předpisy neukládají povinnost podat žádost na předepsaném formuláři. Taková žádost je podáním ve smyslu správního řádu, a proto z ní musí být patrné:

 • „kdo“ žádost podává,
 • „jaké“ věci se žádost týká (tj. lovu zvěře na nehonebních pozemcích),
 • „co“ a z „jakých“ důvodů navrhuje.

12. Správní a jiné poplatky

Řízení před správním orgánem není zpoplatněno.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti se pohybuje od 30 do 60 dní s ohledem na složitost a závažnost případu.

14. Další účastníci

Účastníci správního řízení jsou:

 • žadatel (tj. vlastník či uživatel pozemku),
 • uživatel honitby, v jejíž blízkosti se nehonební pozemek nachází,
 • orgán ochrany přírody krajského úřadu.

15. Návazné činnosti

Vlastníci, nájemci nebo uživatelé nehonebních pozemků umožní vstup pověřených lovců na předmětné pozemky, a je-li to potřeba, i jejich psů.

16. Možnost řešit elektronicky

Je-li žádost podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, pak ji lze podat elektronickou formou.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 500/2001 Sb., správní řád
 • Zákon č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

19. Opravné prostředky

Účastník řízení může proti vydanému rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti podat odvolání. O tomto právu musí být informován v poučení, které je nedílnou součásti rozhodnutí. Krom řádného opravného prostředku (tj. odvolání) lze užít i mimořádného opravného prostředku (tj. přezkumu a obnovy řízení).

20. Sankce

V případě nezákonného usmrcení zvěře a nedodržení zákonem stanovených povinností hrozí uložení:

 • pokuty až do výše 200 000 Kč pro uživatele honitby podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
 • pokuty až do výše 30 000 Kč pro držitele loveckého lístku, popřípadě zákaz činnosti do doby 2 let, podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

21. Často kladené dotazy

Kdo provede lov na nehonebním pozemku?

Lov na nehonebním pozemku provede uživatel honitby (popř. pověřená fyzická osoba), na základě pověření orgánem státní správy myslivosti.

Komu náleží ulovená zvěř?

Ulovená zvěř patří uživateli honitby, byl-li správním orgánem k tomu pověřen. V případě, že lovem byla pověřena fyzická osoba mající lovecký lístek, pak ulovená zvěř patří této osobě.

Jak je to se vstupem pověřených osob na nehonební pozemky?

S předchozím souhlasem vlastníka nebo nájemce honitby jsou pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby oprávněny vstupovat na nehonební pozemky s loveckou zbraní, loveckým psem či loveckým dravcem.

27. Platnost od

24. 3. 2015

28. Aktualizováno kdy

2. 11. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon