Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Registrace historického vozidla

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-TZEV-14A

04. Základní informace

Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo. Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel historického vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále přikládá doklady uvedené v části této životní situace - „Jaké doklady je nutné mít s sebou“.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla:

 • místo bydliště (trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt) nebo
 • sídlo nebo
 • jde-li o zahraniční právnickou osobu, odštěpný závod.

Ve Středočeském kraji je místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla Městský úřad v Kolíně a v Praze je místně příslušným úřadem Magistrát hlavního města Prahy.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2

(1. patro – registr historických a sportovních vozidel):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Doporučujeme se objednat na výše uvedených telefonních číslech nebo na online vyvolávací systém.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K přihlášce k registraci historického vozidla se přikládá:

 • vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,
 • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta),
 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce a plná moc),
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,
 • údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla,
 • souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

Je-li vlastníkem vozidla nezletilá osoba nebo osoba s omezenou svéprávností, předkládá se souhlas soudu s právním jednáním, které se týká jmění této osoby, např. podle § 461 a § 898 občanského zákoníku (zpravidla schválení uzavření kupní či darovací smlouvy).

Žadatel o registraci historického vozidla zapsaného v registru silničních vozidel dále předloží:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla v registru silničních vozidel,
 • technický průkaz silničního vozidla,
 • odevzdá tabulky s registrační značkou silničního vozidla.

11. Formuláře

Formulář přihlášky k registraci, který je ve formátu A3 (tvoří složku spisu vozidla), zasílá provozovateli historického vozidla předseda krajské testovací komise nebo je k dispozici u pracovníků provádějících registraci historického vozidla.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

 • motocykl do 50 cm3: 300,-Kč
 • motocykl nad 50 cm3: 500,-Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,-Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500,-Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700,-Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, se neplatí.

13. Lhůty pro vyřízení

U objednaných klientů se věc zpravidla vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na stránce: online vyvolávací systém.

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Prodal jsem historické vozidlo registrované v registru historických a sportovních vozidel. Jak mám postupovat?
Postup při změně vlastníka historického vozidla je odlišný od změny vlastníka vozidla zapsaného v běžném registru silničních vozidel. V registru historických a sportovních vozidel se změna vlastníka a provozovatele silničního vozidla neprovádí. Původní vlastník v tomto případě žádá o vyřazení historického vozidla z registru historických a sportovních vozidel na obecním úřadě příslušném dle jeho sídla nebo pobytu, současně se žádostí odevzdá průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a přidělené tabulky s registrační značkou pro historická vozidla. Nový provozovatel po absolvování testování historického vozidla provedeného na svoji osobu následně žádá o novou registraci vozidla do registru historických a sportovních vozidel a po splnění podmínek uvedených v této životní situaci mu jsou vydány nové doklady k vozidlu a tabulky s registrační značkou.

Testování historického vozidla lze provést pouze u krajské testovací komise podle místa trvalého pobytu provozovatele tohoto vozidla?
Na testování historického vozidla se místní příslušnost podle místa trvalého pobytu nevztahuje. Provozovatel historického vozidla s trvalým pobytem v Olomouci si tedy může např. provést testování u testovací komise ve Zlínském kraji.

22. Další informace

Federace klubů historických vozidel České republiky
Asociace veteran car clubů AČR

Krajská testovací komise pro Olomoucký kraj:

 • předseda - Mgr. Tomáš Kunštátský, tel. 602 942 777
 • zástupce – Radoslav Grulich, tel. 602 524 452

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 1. 2021

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon