Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Schválení dovezeného vozidla se schválenou technickou způsobilostí, která není platná v ČR

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-4A

04. Základní informace

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se podle této životní situace neschvaluje, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, jehož typ byl schválen:
  1. Ministerstvem dopravy ČR, nebo
  2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
  3. orgánem jiného členského státu a uznán Ministerstvem dopravy ČR, nebo
 • jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena
  1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
  2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.

Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat:

 • druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
 • údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.

K žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud:

 • splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí (STK) technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,
 • jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. a
 • splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany (podmínka minimálně EURO 3 se netýká vozidel, jejichž technická způsobilost byla schválena členských státem – např. jsou k vozidlu k dispozici registrační doklady členského státu).

Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O, přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Splnění technických požadavků lze také doložit technickým protokolem vydaným STK – v tomto případě se seznam technických požadavků k žádosti nepřikládá.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schválí, vydá rozhodnutí (technický průkaz se nevydává).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2

(1. patro – technici):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla, a
 • seznam technických požadavků, podle kterých bylo vozidlo v členském státě schváleno, nebo technický protokol vydaný zkušební stanicí (STK).

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 27 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla je 3000 Kč.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Věc se nevyřizuje na počkání, průměrná doba vyřízení žádosti 2 pracovní dny, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky – na činnost „Technické změny, dovozy…

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Schvaluje se technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, které bylo registrováno v členském státě EU?
Vozidlo, které již bylo registrováno v členském státě EU, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci se neschvaluje pouze tehdy, pokud jako typ bylo schváleno Ministerstvem dopravy ČR, orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech (vozidlo má tzv. globální evropskou homologací), nebo orgánem jiného členského státu a uznaným Ministerstvem dopravy ČR. Dále se neschvaluje jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla dříve schválena obecním úřadem obce s rozšířenou působností v ČR nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech. Taková vozidla se bez schvalování zapisují do registru silničních vozidel.
Ostatním vozidlům, např. automobilu dovezenému z Německa, schválenému typově pro Německo německým ministerstvem bez globální evropské homologace, ale toto schválení ČR neuznala, je nutné nejdříve schválit technickou způsobilost podle této životní situace a až následně žádat o zápis vozidla do registru silničních vozidel.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky: https://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon