Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Registrace dovezeného vozidla nebo nového vozidla určeného na trh v zahraničí se schválenou technickou způsobilostí platnou i v ČR

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-1B

04. Základní informace

Žádost o zápis dovezeného vozidla nebo nového vozidla, které jako nové nebylo primárně určeno k prodeji na trhu v ČR, ale jeho zahraniční schválení je platné či uznané i v ČR (např. nové přívěsy „s globální homologací“ dovezené z Polska a prodávané v ČR neakreditovaným dovozcem, který technické údaje o vozidle nevkládá do informačního systému), do registru silničních vozidel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla, popřípadě společně žádají vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, a zvláštní vozidlo uvedené v § 79 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

 • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
 • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
 • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Tato povinnost neplatí, je-li toto vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce.

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční vozidlo, pokud:

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na příslušném úřadu.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

1. patro – technici::

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
  1. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech (tzv. COC list – vzor pro kategorii M, N, O, vzor pro kategorii L, vzor pro kategorii T, C, R) nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem (např. vozidlo jednoznačně ztotožněno stanicí technické kontroly se ZTP schváleným MD ČR – viz informace, bod 4.), nebo
  2. osvědčení (certifikát) o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
  3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem (případně i technický průkaz, pokud byl vydán) nebo obdobný doklad vydaný jiným než členským státem dokládající schválení typu vozidla podle bodu 1 nebo schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podle bodu 2, nebo
  4. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož neuplynula od jeho první registrace lhůta, ve které mají provozovatelé vozidla povinnost vozidlo přistavit k první pravidelné technické prohlídce (např. u osobního automobilu první perioda 4 roky od jeho první registrace). Dokladem o technické prohlídce je:
  1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě (vydaný podle přílohy II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU), ve kterém je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a zákona č. 56/2001 Sb., nebo
  2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, má-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. nebo
  3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno podle § 35 zákona č. 56/2001 Sb.,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, technický průkaz silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo registrované v jiném členském státě a nebyly-li tyto doklady odevzdány při schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla,
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lze předložit i zelenou kartu v elektronické podobě, např. v mobilním telefonu),
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu,
 • dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla.

Jestliže se nejedná o nové vozidlo, musí být provedena ve stanici technické kontroly v České republice evidenční kontrola (je také součástí technické prohlídky za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo za účelem schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla), která prokazuje, že skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. – protokol se k žádosti nepřikládá.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat žadatelův úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele. U elektronické plné moci zaslané magistrátu musí být podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání elektronicky nepodepsané plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu nebo zaslání plné moci podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny magistrátu).

Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

 • datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo
 • elektronická podatelna: [email protected]

Jestliže žadatel žádá o přidělení registrační značky na přání nebo registrační značky pro elektrická vozidla, k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloží také žádost o tuto registrační značku.

Je-li vlastníkem vozidla nezletilá osoba nebo osoba s omezenou svéprávností, předkládá se:

 • souhlas soudu s právním jednáním, které se týká jmění této osoby, např. podle § 461 nebo § 898 občanského zákoníku (zpravidla schválení uzavření kupní či darovací smlouvy),
 • nebo v případě, kdy je tato osoba se zdravotním postižením novým vlastníkem vozidla, rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla.

V případě předložení dokladu o technické způsobilosti vozidla, který není vyhotoven v českém nebo slovenském jazyce, úřad při podání žádosti v odůvodněných případech sdělí, jestli je vyžadován úřední překlad tohoto dokumentu. Jedná se zejména o zahraniční registrační doklady se zapsanými dalšími technickými údaji v poznámkách, které nejsou popsány v technickém protokolu stanice technické kontroly.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

Předvyplněná žádost je k dispozici na Portálu dopravy.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 • motocykl do 50 cm3 včetně: 300,-Kč
 • motocykl nad 50 cm3: 500,-Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,-Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500,-Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700,-Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v položce 26 sazebníku a také v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Od 1.1.2021 je povinnost zaplatit emisní poplatek při podání žádosti o zápis:

 • silničního vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je vlastník vozidla),
 • změny vlastníka silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový vlastník vozidla), nebo
 • změny provozovatele silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový provozovatel vozidla).

Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělena do jednotlivých stupňů:

 • EURO 0: poplatek 10 000,- Kč
 • EURO 1: poplatek 5 000,- Kč
 • EURO 2: poplatek 3 000,- Kč

Poplatek se neplatí, pokud byl již dříve u vozidla zaplacen emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nebo poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. „ekopoplatek“) podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Osvobození od emisního poplatku je uvedeno v § 115 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

13. Lhůty pro vyřízení

Věc se nevyřizuje na počkání, průměrná doba vyřízení žádosti 2 až 3 pracovní dny, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri. Dále e-mailem plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: [email protected]

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost „Technické změny, dovozy…

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Jestliže je vlastníkem vozidla leasingová společnost, musí být podpis v její plné moci k zapsání vozidla do registru silničních vozidel úředně ověřen?
Ano, podle § 6 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje, je-li zaslána elektronická plná moc z datové schránky toho, kdo plnou moc udělil, do datové schránky magistrátu.

Musím u osobního automobilu, které je poprvé zaregistrováno před dvěma lety, a které jsem dovezl z Německa, předkládat i protokol o technické prohlídce vozidla provedené v ČR?
Jelikož od první registrace vozidla neuplynula doba čtyř let, ve které je povinnost provozovatel přistavit osobní automobil v ČR k první pravidelné technické prohlídce, doklad o technické prohlídce se nevyžaduje. STK vám provede pouze evidenční kontrolu, pracovník magistrátu po zapsání vozidla do registru silničních vozidel zapíše do technického průkazu datum příští pravidelné technické prohlídky, který je za čtyři roky od prvního zaregistrování vozidla v Německu.

Uznává se při zápisu jednotlivě dovezeného vozidla z členského státu EU doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v tomto státě?

Při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel může vlastník silničního vozidla předložit doklad o provedení pravidelné technické prohlídky z jiného členského státu. Za takový doklad je považováno Osvědčení o technické způsobilosti vozidla vydané na základě absolvované pravidelné technické prohlídky.

Osvědčení o technické způsobilosti vozidla vydané na základě technické prohlídky (podle přílohy II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU) musí obsahovat alespoň tyto údaje s uvedením odpovídajících harmonizovaných kódů Unie:

 • identifikační číslo vozidla (identifikační číslo vozidla nebo číslo podvozku,
 • registrační značka vozidla a symbol státu, v němž je vozidlo registrováno,
 • datum a místo prohlídky,
 • stav počítadla ujetých kilometrů v době prohlídky, je-li k dispozici,
 • kategorie vozidla, je-li k dispozici,
 • zjištěné nedostatky a stupeň jejich závažnosti,
 • výsledek technické prohlídky,
 • datum příští technické prohlídky nebo doba platnosti stávajícího osvědčení, není-li tato informace poskytnuta jiným způsobem,
 • název stanice technické kontroly nebo organizace provádějící technickou prohlídku a podpis nebo identifikace kontrolora odpovědného za prohlídku,
 • jiné informace.

Podle platných pravidel musí být tento doklad vydán zemí poslední registrace vozidla, tedy státu, ve kterém bylo vozidlo naposledy registrováno. Zápis platnosti technické prohlídky v jakémkoliv jiném dokladu, který neobsahuje výše uvedené údaje, nepostačuje. Např. zápis v technickém průkazu silničního vozidla nebo v osvědčení o registraci vozidla.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

7. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon