Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH09

04. Základní informace

Na základě vydaného kolaudačnímu souhlasu lze předmětnou stavbu užívat.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti na příslušném formuláři s přiloženými přílohami v žádosti uvedenými, popř. podmínek vydaného (předmětného) rozhodnutí – stavebního povolení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Olomouc, Hynaisova 10, IV.patro, v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00)
pracovníci OŽP MMOl, oddělení vodního hospodářství: Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář žádosti včetně příloh, které jsou uvedeny v žádosti popř. podmínek vydaného (předmětného) rozhodnutí – stavebního povolení. Potřebné doklady a náležitosti se liší dle předmětu žádosti.
V případě zastupování plnou moc.

12. Správní a jiné poplatky

V případě podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě uvedené ve stavebním povolení - bez poplatku.
V případě podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu po lhůtě – poplatek 100,- Kč (v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

13. Lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti žadatele (stavebníka) stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník má předložit (v případě neúplné žádosti s požadovanými doklady).
Jestliže vodoprávní úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení VH – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

18. Související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

19. Opravné prostředky

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím.

20. Sankce

Udělení pokuty za nepovolené užívání stavby bez kolaudačního souhlasu:
Občané i právnické osoby do 1 000 000,- Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

Ing. Hana Zvoníčková, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon