Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Ohlášení vodohospodářských úprav a udržovacích prací

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OZP-VH08

04. Základní informace

Ohlášení vyžadují udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životního prostředí nebo stabilitu vodního díla. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií. Ohlášení podléhají vodohospodářské úpravy, kterými se rozumí zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytně nutné k zajištění funkcí vodních toků.
Ohlášení dále vyžadují stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí.
Ohlášení domovních čistíren je popsáno samostatně v životní situaci Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ohlášení podává stavebník.

06. Podmínky a postup řešení

Na ohlášení lze provádět pouze udržovací práce a stavební úpravy uvedené v § 15a vodního zákona. Ohlášení je třeba podat na příslušném formuláři s přiloženými přílohami podle povahy ohlášení, které jsou uvedeny ve formuláři.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti - osobně na podatelně, příp. na oddělení vodního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00) nebo poštou.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Olomouc, Hynaisova 10, IV.patro, v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12,00 a 13,00-17.00)
Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Stavebník předloží doklady stanovené v § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

  • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
  • projektovou dokumentaci nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona, (v případě zničení stavby živelní pohromou)
  • posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí,
  • závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny,
  • vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,
  • vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby s územním souhlasem, popřípadě územním rozhodnutím nebo se záměry územního plánování.

V případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona (stavby zničené nebo poškození živelní pohromou nebo závažnou havárií) se předkládá pouze jednoduchý popis prací.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky se nevyměřují.

13. Lhůty pro vyřízení

Ohlášenou stavbu může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu nebude doručen zákaz podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

14. Další účastníci

Účastníkem řízení je žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Dále jsou to též dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

16. Možnost řešit elektronicky

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu referenta oddělení VH – obecně: jméno.příjmení@olomouc.eu

17. Právní předpisy

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

19. Opravné prostředky

Proti souhlasu nelze podat opravný prostředek.
Zákaz provedení stavby má formu rozhodnutí. Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce.

20. Sankce

Udělení pokuty za neohlášenou stavbu:
Občané i právnické osoby do 200 000,- Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

26. Zodpovědná osoba

Ing. Hana Zvoníčková, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí

27. Platnost od

20. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

30. 4. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon