Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Připomínky a námitky k územnímu plánu nebo jeho změně

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-004

04. Základní informace

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.
Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.
Do projednávání územního plánu nebo jeho změny vstupuje veřejnost ve fázi projednávání návrhu zadání, ve fázi společného jednání a ve fázi veřejného projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny.

Námitky a připomínky se uplatňují písemně.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Připomínky k návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny
K návrhu zadání může každý v dané lhůtě uplatnit své připomínky.

Připomínky a námitky k návrhu územního plánu nebo jeho změny
Připomínky k návrhu územního plánu nebo jeho změny může v dané lhůtě uplatnit každý.
Námitky mohou v dané lhůtě uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

06. Podmínky a postup řešení

Pořizovatel zahájí projednávání návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce spolu s návrhem zadání územního plánu nebo jeho změny. Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své připomínky.

Na základě schváleného zadání územního plánu nebo jeho změny je vypracován návrh územního plánu nebo jeho změny.

Tento návrh je v rámci společného jednání projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi. V rámci společného jednání může každý uplatnit připomínku k návrhu územního plánu či jeho změny, a to do 30 dnů ode dne doručení návrhu.

Poslední fází projednávání, do které vstupuje veřejnost je veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu nejméně 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny územního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je změna pořizována. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Mimo uvedené termíny, není možné uplatňovat připomínky a námitky k územně plánovací dokumentaci.

 

V případě zkráceného postupu pořizování změny územního plánu rozhodne zastupitelstvo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu z vlastního podnětu nebo na návrh. Pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny územního plánu.

Následuje veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu nejméně 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny územního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Občan obce, vlastník pozemku nebo stavby v obci, oprávněný investor nebo zástupce veřejnosti uplatní písemně připomínku nebo námitku.

08. Dotčené instituce

Připomínky a námitky se zasílají písemně na odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce. Platí to jak pro případ pořizování územního plánu města Olomouce, tak pro případ pořizování územního plánu nebo jeho změny pro obec v obvodu ORP Olomouc (obec s rozšířenou působností).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Připomínky a námitky se uplatňují na odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Obslužné pracoviště odboru se nachází v 1. patře.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemné znění námitky či připomínky.

11. Formuláře

Pro uplatnění připomínky nebo námitky je možno využít připravené formuláře Připomínky a námitky, které jsou k dispozici na obslužném pracovišti odboru, při veřejném projednání návrhu u referentů odboru doipravy a územního rozvoje nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu.
Připomínky a námitky není nutné podávat na výše uvedených formulářích. Uplatňované připomínky a námitky musí být opatřeny identifikačními údaji osoby (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, v případě právnické osoby adresa sídla, identifikační číslo, jméno osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby), která námitku nebo připomínku podává a jejím podpisem. V případě námitky je nutné uvést také odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
Připomínky a námitky se podávají pouze k projednávané územně plánovací dokumentaci.

12. Správní a jiné poplatky

Při uplatnění námitky a připomínky se neplatí žádné správní poplatky.

14. Další účastníci

Účastníky pořizování územního plánu nebo jeho změny jsou:

  • obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována,
  • sousední obce,
  • krajský úřad,
  • dotčené orgány státní správy,
  • dotčené organizace,
  • veřejnost.

15. Návazné činnosti

Po uplatnění připomínky a námitky nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při uplatňování připomínek a námitek k územnímu plánu nebo jeho změně se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Kdo může podat připomínku?
Připomínku k návrhu zadání územního plánu a k návrhu územního plánu nebo jeho změny může podat každý.

Kdo může podat námitku?
Námitku mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Kdy dostanu odpověď na svou připomínku nebo námitku?
Zákon neukládá pořizovateli povinnost odpovídat na podané připomínky a námitky. Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo jeho změna. Rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu nebo jeho změny schvaluje zastupitelstvo příslušné obce.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti oddělení územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce a určení zastupitelé příslušných obcí, pro které jsou územní plány nebo jejich změny pořizovány.

23. Alternativní zdroj

Kompletní popis procesu pořízení územního plánu nebo jeho změny je uveden v § 43 – 60 stavebního zákona.

24. Související situace

Pokud by alespoň jedna desetina občanů obce do 2 000 obyvatel nebo nejméně 200 občanů příslušné obce uplatňovalo věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu nebo jeho změny, mohli by být tito občané zastupováni zmocněným zástupcem veřejnosti.

25. Zodpovědný útvar

odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon