Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu, nebo osvědčení o registraci vozidla

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-2G

04. Základní informace

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození velkého nebo malého TP je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit a požádat o vydání nového registračního dokladu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti vydá žadateli nový technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

Malý TP (přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Velký TP (1. patro – technici):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Současná ztráta velkého TP + malého TP se vyřizuje v 1. patře – technici.

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
  • technický průkaz silničního vozidla (velký TP), má-li ho žadatel k dispozici,
  • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), pokud se žádá o nové za poškozené.

K žádosti o vystavení technického průkazu za osvědčení malého motocyklu Jawa 50 (vydávané k motocyklu v době jeho výroby ve formě „malé knížky“), který nebyl v minulosti přistaven k technické prohlídce na STK, prosíme o doložení fotokopie výrobního štítku, na kterém je uveden typ. Motocyklu je současně vydána i nová registrační značka za dříve přidělené malované evidenční číslo.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

Předvyplněná žádost je k dispozici na Portálu dopravy.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je dán položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání duplikátu technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla je 500 Kč.

Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla jako duplikát nahrazující tento doklad při jeho odcizení a žadatel doloží jeho odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek 100 Kč podle položky 16 sazebníku.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Duplikát osvědčení o registraci vozidla (malý TP) se zpravidla vydá na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Duplikát technického průkazu vozidla (velký TP) v případě nutnosti vyžádání podkladů pro jeho vyplnění od jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nemusí být ojediněle vyřízen na počkání. V tomto případě je průměrná doba vyřízení žádosti 2 pracovní dny, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost:

  • velký TP „Technické změny, dovozy…
  • malý TP „Evidence vozidel

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Ztratil jsem doklady od vozidla, co mám dělat?
Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele o vystavení nového dokladu k vozidlu bude vytaven na počkání nový doklad k vozidlu. Duplikát technického průkazu vozidla (velký TP) v případě nutnosti vyžádání podkladů pro jeho vyplnění od jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nemusí být vyřízen na počkání. K žádosti se přiloží doklad, který je poškozen a žadatel žádá o jeho duplikát. Od 1.3.2023 je správní poplatek 500,- Kč za každý doklad. V případě, že došlo k odcizení dokladů a žadatel doloží protokol PČR, je správní poplatek 100,- Kč.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon