Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Vyřazení silničního vozidla z provozu - DEPOZIT a jeho ukončení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-2F

04. Základní informace

Vyřazení silničního vozidla z provozu je termín pro dříve používané dočasné vyřazení nebo uložení registrační značky do depozitu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla.

Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

  • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
  • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dnem vyřazení vozidla z provozu zaniká pojištění odpovědnosti, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení – jestliže k této dohodě nedošlo, nelze akceptovat zelenou kartu vydanou přede dnem vyřazení vozidla z provozu!

Nepožádal-li vlastník silničního vozidla do 3 let od vyřazení silničního vozidla z provozu o zachování registrační značky, tabulky této značky budou skartovány – při následném ukončení vyřazení vozidla z provozu bude přidělena jiná registrační značka a nové osvědčení o registraci vozidla.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o:

  • vyřazení silničního vozidla z provozu na příslušném úřadě, nebo
  • ukončení vyřazení silničního vozidla na úřadě, který vyřadil vozidlo z provozu, nebo
  • zachování registrační značky ve lhůtě 3 let od vyřazení silničního vozidla z provozu.

Podáním oznámení o adrese místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účelu jeho využití.

08. Dotčené instituce

Příslušný k vyřazení silničního vozidla z provozu je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

K ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu nebo k zápisu adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účelu jeho využití je příslušný jen ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Jestliže současně žádáte o duplikát technického průkazu (velkého TP), vždy se obraťte na techniky v 1. patře.

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
  • technický průkaz vozidla (velký TP),
  • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), není-li zadrženo (podle zákona č. 361/2000 Sb. nebo zákona č. 111/1994 Sb.),
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
  • policejní protokol, bylo-li vozidlo odcizeno (registrační doklady a tabulky RZ se přikládají, má-li je vlastník vozidla k dispozici).

K žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu se přikládá:

K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
  • technický průkaz vozidla (velký TP).

K žádosti o zachování registrační značky se přikládá:

  • doklad totožnosti jednající osoby,
  • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc).

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

Předvyplněná žádost je k dispozici na Portálu dopravy.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200 Kč, vyřazení odcizeného vozidla bez poplatku.

Správní poplatek za zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla je 200 Kč.

Zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití je bez správního poplatku.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky – na činnost „Evidence vozidel“

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. d), e), f) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. f), g), h) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Mé vozidlo je nepojízdné. Jeho registrační značky chci vložit do „depozitu“. Na který úřad se mohu obrátit?
K vyřazení silničního vozidla z provozu je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jak mám postupovat v případě, že mé vozidlo je vyřazeno z provozu (je v depozitu) déle než jeden rok?
Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití.

Co musím udělat, abych ukončil vyřazení vozidla z provozu?
Od 1.3.2023 je podmínkou ukončení depozitu platná zelená karta, lze tedy ukončit vyřazení i u vozidla, které má prošlou lhůtu technické prohlídky. Vzhledem k tomu, že vyřazením vozidla z provozu původní pojištění zaniklo ze zákona, nelze pro ukončení vyřazení použít původní zelenou kartu, pokud nebylo s pojišťovnou dohodnuto přerušení tohoto pojištění (nutno doložit).

Vozidlo vyřadil z provozu Magistrát města Olomouce. Mohu si tabulky registrační značky vyzvednout na Magistrátu města České Budějovice, kde pracuji?
Vyřazení silničního vozidla z provozu ukončí pouze ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil. Požádat ve vašem případě o ukončení vyřazení vozidla z provozu a vyzvednout si tabulky registrační značky z tzv. „depozitu“ lze jen na Magistrátu města Olomouce.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon