Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Zánik silničního vozidla

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-2E

04. Základní informace

Zápis zániku silničního vozidla je termín pro dříve používané trvalé vyřazení vozidla z provozu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k výše uvedené skutečnosti.

Za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání na náhradní díly.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Kontakty podrobněji na webu SMOL nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, neověřuje-li magistrát ekologickou likvidaci silničního vozidla sám (u vozidel vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností), nebo
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněno osobou v jiném členském státě (je vyžadován úřední překlad dokladu, mimo dokladu ve slovenštině), nebo
 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu (doklad jiného státu úředně přeložen – mimo slovenského), pokud bylo vozidlo zničeno, nebo
 • doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo trestního řízení, nebo
 • u přípojného vozidla prohlášení vlastníka vozidla, že zaniklo,
 • technický průkaz silničního vozidla (velký TP),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP),
 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

Registrační doklady a tabulky s přidělenou registrační značkou se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

Předvyplněná žádost je k dispozici na Portálu dopravy.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek za zápis zániku silničního vozidla se nevybírá.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky – na činnost „Technické změny, dovozy, zánik vozidla…“

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. g) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. i) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Zapíše úřad zánik silničního vozidla do technického průkazu, když jsem motorové vozidlo rozebral nebo prodal na náhradní díly?
V tomto případě magistrát může zapsat zánik motorového vozidla, pokud vlastník vozidla k žádosti o zápis zániku tohoto vozidla v registru silničních vozidel přiloží pravomocné rozhodnutí v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení.

Kdy je vozidlo považováno za zničené?
Podle zákona č. 56/2001 Sb. se zničením silničního motorového vozidla rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. Za zničené vozidlo lze např. považovat vozidlo, které hasičský záchranný sbor použil k výcviku hasičů a vozidlo po tomto výcviku již nelze předat provozovateli zařízení ke sběru vozidel. O tom vystaví vlastníkovi vozidla doklad, který je nutný k zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

14. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon