Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-ooh-003

04. Základní informace

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, může od něj původce upustit na základě povolení věcně a místně příslušného orgánu odpadového hospodářství podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Povolení vydává Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4.poschodí, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, u níže uvedených referentů:

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri

E – mailem: [email protected]. Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.
 • V případě zastupování plnou moc zmocněnce.

11. Formuláře

Formuláře žádosti nejsou předepsány obsah žádosti neupravuje žádný prováděcí předpis.

 1. Lze použít formulář, který je k dispozici na odboru životního prostředí nebo ke stažení zde
 2. Žádost může být napsána volnou formou, měla by obsahovat následující údaje:
  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • seznam odpadů podle Katalogu odpadů, pro které je netřídění žádáno,
  • procentuální zastoupení jednotlivých druhů odpadů ve výsledné směsi odpadů,
  • důvod proč je o netřídění odpadů žádáno.

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatku podle položky 122, písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za vydání rozhodnutí o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je 1000 Kč.

Provedení úhrady poplatku:

 1. Při osobním podání lze úhradu poplatku provést přímou platbou v hotovosti na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
 2. Při zaslání žádosti poštou bude žadatel písemně vyzván k zaplacení správního poplatku. Ve výzvě budou uvedeny způsoby platby (úhradu poplatku v hotovosti na pokladně Magistrátu města Olomouce, úhradu poplatku poštovní poukázkou A nebo poukázáním uvedené částky na účet Magistrátu města Olomouce), včetně všech potřebných symbolů k provedení platby.

13. Lhůty pro vyřízení

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

Nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů po obdržení rozhodnutí. Odvolání se podává u odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc a rozhodne o něm odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

20. Sankce

Pokuta do výše 10 000 000 Kč za neoddělené soustřeďování ostatních odpadů a 25 000 000 za neoddělené soustřeďování nebezpečných odpadů bez povolení.

25. Zodpovědný útvar

Odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí

27. Platnost od

24. 1. 2011

28. Aktualizováno kdy

3. 11. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon