Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Ohlašování odpadů a údajů o zařízení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-ooh-001

04. Základní informace

  1. Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni v případě dosažení stanoveného limitu zasílat každoročně hlášení o produkci a nakládání s odpady.
  2. Provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech a dopravci odpadů jsou povinni zasílat údaje o těchto zařízeních nebo dopravní firmě.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Původce odpadů, oprávněná osoba, provozovatel zařízení pro nakládání s odpady, dopravce odpadů nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za příslušný rok, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a to do 15. února následujícího roku za každou samostatnou provozovnu.

Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li s odpady v příslušném roce, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února následujícího roku a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.).

Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP (kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP). Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz. www.mzp.cz).

Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP: www.ispop.cz.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese www.cenia.cz.

Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí PDF formulářů, specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

  • Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
  • On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadáni přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.: Webové formuláře (viz bod 4) obsahuji funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (viz bod 1) se podává na ORP a to na elektronickou adresu [email protected] nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:

I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.

III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci – vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů. Více informací k autorizaci naleznete na stránkách www.ispop.cz

Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese www.ispop.cz

20. Sankce

Pokud původce odpadů a oprávněná osoba nesplní ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost, uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí původci pokutu do výše 1 000 000 Kč.

27. Platnost od

13. 1. 2014

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu