Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Úprava nemovitosti v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu (v režimu stavebního zákona)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

opp-005

04. Základní informace

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu,
 • správce nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu,
 • uživatel nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

06. Podmínky a postup řešení

Je zamýšleno provedení některé či některých z následujících prací:

 • stavba,
 • změna stavby,
 • terénní úpravy,
 • umístění nebo odstranění zařízení,
 • odstranění stavby,
 • udržovací práce na nemovitosti.

Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti.

U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou (pokud se jedná o běžnou správu věci) souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci), jak to předpokládá § 1128 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu, je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů spoluvlastníků, jak to předpokládá § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

U úprav společných částí domu, v němž vzniklo bytové spoluvlastnictví (dům alespoň se dvěma byty) a nevzniklo společenství vlastníků (dům alespoň s pěti byty, kdy nejméně tři z nich jsou ve vlastnictví různých majitelů), je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina nebo všichni vlastníci jednotek (k rozhodnutí je vyžadován souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek), jak to předpokládá § 1191 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže stanovy nebo prohlášení vyžadují počet vyšší.

U úprav společných částí domu, v němž vzniklo bytové spoluvlastnictví (dům alespoň se dvěma byty) a zároveň vzniklo i společenství vlastníků (dům alespoň s pěti byty, kdy nejméně tři jsou ve vlastnictví různých majitelů), je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina nebo všichni vlastníci jednotek, jak to předpokládá § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí na odbor památkové péče, formulář ke stažení na internetových stránkách města Žádosti a formuláře

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 10, Olomouc, příslušný odborný referent. Je nutné vyřídit si závazné stanovisko před zahájením vlastních prací, jinak hrozí riziko udělení sankce v rámci přestupkového řízení dle § 35 odst. 5, písm. a) a § 39 odst. 5, písm. a) zákona o státní památkové péči.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků),
 • stručný popis zamýšlených prací.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

 • doklad o vlastnictví nemovitosti (například výpis z katastru nemovitostí),
 • doklad o oprávnění spravovat nebo užívat nemovitost (platí pouze pro uživatele nebo správce),
 • (projektová) dokumentace, zpracovaná podle požadavků stavebně právních předpisů.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu § 149. Správní orgán je povinen vydat závazné stanovisko bez zbytečného odkladu. Pokud nelze závazné stanovisko vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o jeho vydání požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů pokud je třeba nařídit ohledání na místě, nebo jde-li o zvlášť závažný případ.

14. Další účastníci

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Návazné činnosti

Řízení u stavebního odboru, řízení u odboru životního prostředí.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Související právní předpisy

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
 • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
 • Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska, přičemž je zkoumána jeho věcná správnost. Fakticky je tedy třeba dodržet následující postup:

 • po obdržení závazného stanoviska podat žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
 • stavební úřad ve věci rozhodne (v případě ohlášení, které by bylo v rozporu se závazným stanoviskem, ohlášené práce rozhodnutím stavební úřad zakáže, k tomu blíže v bodě 13 – nejčastější dotazy),
 • proti rozhodnutí stavebního úřadu se lze ve stanovené lhůtě odvolat, kdy odvolání může směřovat i pouze vůči závěrům nebo podmínkám závazného stanoviska orgánu státní památkové péče,
 • odvolání se podává u stavebního úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí,
 • odvolání je postoupeno nadřízenému stavebnímu úřadu (krajskému úřadu)
 • v části odvolání, která se dotýká obsahu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, se dotáže nadřízený stavební úřad (krajský úřad) nadřízeného orgánu státní památkové péče (krajského úřadu) na jeho názor, ten zašle nadřízenému stavebnímu úřadu (krajský úřad) své vyjádření spolu s vyjádřením účastníků
 • nadřízený orgán státní památkové péče s ohledem na důvody odvolání závěry závazného stanoviska orgánu státní památkové péče buď potvrdí, nebo tyto závěry změní,
 • závěr nadřízeného orgánu státní památkové péče je pro odvolací stavební úřad závazný.

20. Sankce

Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2 000.000,- Kč v souladu s § 35 odst. 5 písm. a) a § 39 odst. 5 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

21. Často kladené dotazy

Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu.

Lze připojit k ohlášení prací závazné stanovisko s podmínkami?
Ano.

Co mám dělat, pokud s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím nesouhlasím?
Tato skutečnost by z ohlášení měla být zjevně patrná, aby se nemusel stavební úřad stavebníka vyzývat k odstranění nedostatků podání. V takovém případě stavební úřad správním rozhodnutím bez dalšího zakáže provedení ohlášených prací. Proti takovému zakazujícímu správnímu rozhodnutí lze podat odvolání a domáhat se přezkumu věcné správnosti podmínek takového závazného stanoviska (k tomu viz výše bod č. 11).

Co mám dělat, pokud souhlasím s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím?
Pokud závazné stanovisko orgánu státní památkové péče obsahuje podmínky, je žádoucí, aby tyto podmínky stavebník výslovně zapracoval do ohlášení. Pokud je stavebník nezapracuje, může stavební úřad dospět k závěru, že ohlášení je v rozporu se závazným stanoviskem a práce by z tohoto důvodu mohly být stavebním úřadem zakázány.

Kde najdu, co znamená změna stavby?
Pojem změna stavby je definován v § 2 odst. 5 a 6 stavebního zákona. Stejně tak zejména v § 2 odst. 3 a v § 3 stavebního zákona lze nalézt definice většiny pojmů, které jsou uvedeny v bodě 2 tohoto popisu, jako např. pojem stavba nebo terénní úprava.

Potřebuje vlastník závazné stanovisko památkářů i k vnitřním úpravám domu v památkové rezervaci nebo v památkové zóně?
Ano. K vnitřním úpravám nemovitosti v památkové rezervaci nebo v památkové zóně bylo závazné stanovisko nutné vždy a nic na tom nemění ani úprava účinná od 1.1.2007.
Povinnost vyžádat si závazné stanovisko se od 1.1.2007 nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. Toto zjednodušení však platí pouze pro "památková" ochranná pásma a nevztahuje se na nemovitosti v památkových rezervacích nebo památkových zónách.

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

23. Alternativní zdroj

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

24. Související situace

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo (památkovém) ochranném pásmu, kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.

25. Zodpovědný útvar

Odbor památkové péče

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Vlasta Kauerová

27. Platnost od

20. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

18. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu