Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Restaurování kulturní památky (v režimu stavebního zákona)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

opp-004

04. Základní informace

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko (rozhodnutí).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník kulturní památky nebo jiný zmocněný zástupce na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Úmysl restaurovat movitou nebo nemovitou kulturní památku.

U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou (pokud se jedná o běžnou správu věci) souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci), jak to předpokládá § 1128 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu, je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů spoluvlastníků, jak to předpokládá § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí na odbor památkové péče, formulář ke stažení na internetových stránkách města Žádosti a formuláře

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá či movitá kulturní památka.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 10, Olomouc, příslušný odborný referent. Je nutné vyřídit si závazné stanovisko (rozhodnutí) před zahájením restaurování, jinak bude zahájeno přestupkového řízení, v rámci kterého bude uložena sankce v podobě pokuty, a to v souladu s ust. § 35 odst. 5, písm. a) a § 39 odst. 5, písm. a) zákona o státní památkové péči.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
 • popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
 • navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
 • investora,
 • předpokládané celkové náklady a termín provedení,
 • předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

 • Doklad o vlastnictví kulturní památky (u nemovitostí například výpis z katastru nemovitostí).

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává a) doba až 30 dnů pokud je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimiž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť závažný případ, b) doba nutná k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14. Další účastníci

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Návazné činnosti

Žádné.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Související právní předpisy

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
 • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
 • Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Sankce

Za provedení restaurování kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokutu až do výše 2 000.000,- Kč. Za provádění restaurování kulturní památky osobou bez povolení Ministerstva kultury je možné uložit pokutu až ve výši 2.000.000 Kč v souladu s § 35 odst. 5, písm. a) a § 39 odst. 5, písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

21. Často kladené dotazy

Co je restaurování?
Zákon o státní památkové péči vztahuje pojem restaurování k takovým kulturním památkám nebo jejich částem, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně platí, že restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurováním tedy nemůže být řemeslná oprava části kulturní památky, která je řemeslnou prací (např. přezdění částečně spadlé cihlové ohradní zdi bez jakéhokoli zdobného prvku).

Co znamená pro vlastníka povinnost doručit Národnímu památkovému ústavu závěrečnou restaurátorskou zprávu?
V rozhodnutí k restaurování bývá vlastníkovi kulturní památky stanovena povinnost, aby po restaurování kulturní památky zajistil předání závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu. Na takovouto povinnost by měl vlastník kulturní památky pamatovat ve smlouvě s restaurátorem. Lze doporučit, aby smlouva pamatovala výslovně na povinnost restaurátora předat závěrečnou restaurátorskou zprávu ve výslovně stanovené lhůtě po dokončení restaurování (lhůta by měla odpovídat rozsahu a obtížnosti restaurování). Vlastník se může rozhodnout, zda bude trvat na tom, že restaurátor předá zprávu přímo jemu a vlastník sám takovou zprávu doručí Národnímu památkovému ústavu nebo zda restaurátor pouze vlastníkovi předá doklad o tom, že závěrečnou restaurátorskou zprávu předal Národnímu památkovému ústavu (jedna z těchto variant by ve smlouvě měla být obsažena výslovně). Ve smlouvě by pak mělo být stanoveno, že smlouva je ze strany restaurátora splněna až v momentě předání restaurátorské zprávy, kdy například k tomuto datu by měl být vázán doplatek odměny za restaurování.

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

23. Alternativní zdroj

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

24. Související situace

Žádné

25. Zodpovědný útvar

Odbor památkové péče

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Vlasta Kauerová

27. Platnost od

20. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

18. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu