Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

opp-003

04. Základní informace

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky, bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit orgánu památkové péče a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. V případě, že jde o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí také stavební úřad.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník kulturní památky nebo jiný zmocněný zástupce na základě plné moci (nemusí být úředně ověřena, úředně ověřený podpis je nutný pouze u generální plné moci dle ust. § 33 odst. 1, písm. c) správního řádu).

06. Podmínky a postup řešení

Uvedené v jednotlivých bodech níže.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí na odbor památkové péče – volná forma sdělení, jak je kulturní památka poškozena nebo ohrožena.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka.

Stavební úřad.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 10, Olomouc, příslušný odborný referent.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

  • název a umístění kulturní památky (č.p./č.o., parcela č., k.ú., obec) včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
  • popis současného stavu kulturní památky s výslovným uvedením závad,
  • výslovnou formulaci, že vlastník současně žádá o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

Doklad prokazující vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí) nebo sdělení, že tato skutečnost je příslušnému orgánu známa z předchozích správních řízení.

11. Formuláře

Není k dispozici.

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává a) doba až 30 dnů pokud je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimiž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť závažný případ, b) doba nutná k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14. Další účastníci

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Návazné činnosti

Řízení u stavebního odboru, řízení u odboru životního prostředí.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Související právní předpisy

  • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Sankce

Za nesplnění této povinnosti je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2. 000.000,- Kč v souladu s § 35 odst. 5 písm. a) a § 39 odst. 5 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

23. Alternativní zdroj

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

24. Související situace

Oznámení zamýšlené změny užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení.

25. Zodpovědný útvar

Odbor památkové péče

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Vlasta Kauerová

27. Platnost od

20. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

18. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu