Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Obnova nemovité kulturní památky (mimo režim stavebního zákona)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

opp-001

04. Základní informace

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko (rozhodnutí) orgánu památkové péče. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník kulturní památky nebo jiný zmocněný zástupce na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou (pokud se jedná o běžnou správu věci) souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci), jak to předpokládá § 1128 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu, je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů spoluvlastníků, jak to předpokládá § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

U úprav společných částí domu, v němž vzniklo bytové spoluvlastnictví (dům alespoň se dvěma byty) a nevzniklo společenství vlastníků (dům alespoň s pěti byty, kdy nejméně tři z nich jsou ve vlastnictví různých majitelů), je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina nebo všichni vlastníci jednotek (k rozhodnutí je vyžadován souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek), jak to předpokládá § 1191 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže stanovy nebo prohlášení vyžadují počet vyšší.

U úprav společných částí domu, v němž vzniklo bytové spoluvlastnictví (dům alespoň se dvěma byty) a zároveň vzniklo i společenství vlastníků (dům alespoň s pěti byty, kdy nejméně tři jsou ve vlastnictví různých majitelů), je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina nebo všichni vlastníci jednotek, jak to předpokládá § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí na odbor památkové péče, formulář ke stažení na internetových stránkách města Žádosti a formuláře

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 10, Olomouc, příslušný odborný referent. Je nutné vyřídit si závazné stanovisko (rozhodnutí) před zahájením vlastních prací, jinak bude zahájeno přestupkového řízení, v rámci kterého bude uložena sankce v podobě pokuty, a to v souladu s ust. § 35 odst. 5, písm. a) a § 39 odst. 5, písm. a) zákona o státní památkové péči.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
 • popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
 • předpokládaný rozsah obnovy,
 • investora obnovy,
 • předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
 • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

 • doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí – nemusí být úředně ověřený, úředně ověřený podpis je nutný pouze u generální plné moci dle ust. § 33 odst. 1, písm. c) správního řádu).
 • (projektová) dokumentace, zpracovaná podle požadavků stavebně právních předpisů,
 • grafický návrh, vizualizace požadovaných zásahů, pokud se jedná o umístění reklamního zařízení

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává a) doba až 30 dnů pokud je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimiž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť závažný případ, b) doba nutná k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

14. Další účastníci

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Návazné činnosti

Řízení u odboru životního prostředí – kácení nebo výsadba dřevin na veřejném prostranství.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Související právní předpisy

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
 • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
 • Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Sankce

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska (rozhodnutí) obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku (rozhodnutí) je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2. 000.000,- Kč v souladu s § 35 odst. 5, písm. a) a § 39 odst. 5, písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

21. Často kladené dotazy

Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (viz postup popsaný pro situaci Obnova nemovité kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona).

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

23. Alternativní zdroj

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

24. Související situace

žádné

25. Zodpovědný útvar

Odbor památkové péče

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Vlasta Kauerová

27. Platnost od

20. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

18. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu