Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Umístění letní předzahrádky (nebo zimního mobiliáře) na pozemku nacházejícím se v městské památkové rezervaci (v režimu zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

opp-2021a

04. Základní informace

Zamýšlí-li vlastník pozemku nebo jiný zmocněný zástupce umístit předzahrádku na pozemku, který se nachází v městské památkové rezervaci, je povinen se předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností v souladu s § 14 ost. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku, na který má být předzahrádka umístěna, nebo jiný zmocněný zástupce na základě plné moci (nemusí být úředně ověřena, úředně ověřený podpis je nutný pouze u generální plné moci dle ust. § 33 odst. 1, písm. c) správního řádu).

06. Podmínky a postup řešení

Uvedené v jednotlivých bodech níže.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí na odbor památkové péče, Žádosti a formuláře

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází parcela, na které má být předzahrádka umístěna.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 10, Olomouc, sekretariát. Je nutné vyřídit si závazné stanovisko před samotným umístěním předzahrádky, jinak bude zahájeno přestupkového řízení, v rámci kterého bude uložena sankce v podobě pokuty, a to v souladu s ust. § 35 odst. 5, písm. a) a § 39 odst. 5, písm. a) zákona o státní památkové péči.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • Přesnou identifikaci žadatele (jméno a příjmení, název, r.č., IČ, adresa, sídlo podnikání, telefon, e-mail, DS)
 • Přesnou identifikaci nemovitosti, u které má být předzahrádka umístěna (název provozovny, č.p., č.o., ulice, parc. č., k.ú., obec)
 • Přesnou identifikaci pozemku, na který má být předzahrádka umístěna (parc. č., ulice, k.ú., obec)
 • Přesnou identifikaci předzahrádky (rozměry, podium, ohrazení, typ zastínění, mobiliář, atd.)

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

 • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele k parcele, na níž má být předzahrádka umístěna, případně plná moc od vlastníka parcely, na kterou bude předzahrádka umístěna (nemusí být úředně ověřena, úředně ověřený podpis je nutný pouze u generální plné moci dle ust. § 33 odst. 1, písm. c) správního řádu)
 • technická dokumentace
 • grafický návrh, vizualizace předzahrádky nebo fotografie z minulého roku, pokud byla realizována
 • zákres do katastrální mapy

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu § 149. Správní orgán je povinen vydat závazné stanovisko bez zbytečného odkladu. Pokud nelze závazné stanovisko vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o jeho vydání požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů pokud je třeba nařídit ohledání na místě, nebo jde-li o zvlášť závažný případ.

14. Další účastníci

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Návazné činnosti

Řízení u stavebního odboru, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Související právní předpisy

 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
 • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
 • Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Opravné prostředky

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska, přičemž je přezkoumávána jeho věcná správnost. Fakticky je tedy třeba dodržet následující postup:

 • po obdržení závazného stanoviska podat žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
 • stavební úřad ve věci rozhodne (v případě ohlášení, které by bylo v rozporu se závazným stanoviskem, ohlášené práce rozhodnutím stavební úřad zakáže, k tomu blíže v bodě 13 – nejčastější dotazy),
 • proti rozhodnutí stavebního úřadu se lze ve stanovené lhůtě odvolat, kdy odvolání může směřovat i pouze vůči závěrům nebo podmínkám závazného stanoviska orgánu státní památkové péče,
 • odvolání se podává u stavebního úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí,
 • odvolání je postoupeno nadřízenému stavebnímu úřadu (krajskému úřadu)
 • v části odvolání, která se dotýká obsahu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, se dotáže nadřízený stavební úřad (krajský úřad) nadřízeného orgánu státní památkové péče (krajského úřadu) na jeho názor, ten zašle nadřízenému stavebnímu úřadu (krajský úřad) své vyjádření spolu s vyjádřením účastníků
 • nadřízený orgán státní památkové péče s ohledem na důvody odvolání závěry závazného stanoviska orgánu státní památkové péče buď potvrdí, nebo tyto závěry změní,
 • závěr nadřízeného orgánu státní památkové péče je pro odvolací stavební úřad závazný.

20. Sankce

Za umístění předzahrádky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2.000.000,- Kč v souladu s § 35 odst. 5 písm. a) a § 39 odst. 5 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

21. Často kladené dotazy

Je možné mít předzahrádku umístěnou i přes zimu?

Ne, není to možné, a to dle Regulačního plánu, který schvaluje pouze předzahrádky v průběhu letního období.
Přes zimu je možný pouze zimní mobiliář (stoly, židle), který se musí každý den schovávat.

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

23. Alternativní zdroj

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz, „Struktura/Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně“/Návod pro řešení životních situací".

24. Související situace

Žádné.

25. Zodpovědný útvar

Odbor památkové péče

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Vlasta Kauerová

27. Platnost od

18. 10. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu