Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Místní poplatek z pobytu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-2020-01

04. Základní informace

Předmětem poplatku je úplatný pobyt na území statutárního města Olomouce trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v Olomouci není přihlášená.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek vybere a odvede na účet města poskytovatel úplatného pobytu, kterým může být právnická nebo fyzická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

06. Podmínky a postup řešení

 • Plátce je povinen správci poplatku ohlásit zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu ve lhůtě do 8 dnů od zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
 • Ohlášení plátce poplatku lze provést na formuláři, který je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 14/2020
 • Obdrží informaci o čísle účtu města, na který bude poplatky hradit a variabilní symbol, který bude povinně ke každé platbě uvádět.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy uvádí všechny náležitosti dle právního předpisu – viz. přiložený právní předpis

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317, (tel. 588 488 614)

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právnického subjektu, ze kterého bude zřejmé, že má oprávnění úplatný pobyt poskytovat.

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 14/2020 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2021

Platby:

 • Poplatník zaplatí poplatek nejpozději v den příchodu za předpokládanou dobu pobytu.
 • Plátce odvede vybraný poplatek podle počtu ubytovaných osob nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.
 • Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.
 • Informace o platbě lze získat při vzniku, změně nebo zániku poplatkové povinnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí mít tyto náležitosti

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Způsob podání odvolání

 1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
 3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

20. Sankce

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům.

25. Zodpovědný útvar

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

Ladislava Zbořiláková, odd. místních poplatků, tel.: 588 488 614

27. Platnost od

1. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

1. 1. 2023

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon