Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Výběrová řízení na zaměstnance Magistrátu města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OKT-001

04. Základní informace

Výběrová řízení realizuje oddělení personální a právní odboru kancelář tajemníka. Oddělení personální a právní zajišťuje podávání informací potenciálním zájemcům, včetně popisu zveřejňovaného pracovního místa. Spolupracuje s předsedou výběrové komise. Informuje o platových možnostech, shromažďuje a kontroluje předložené dokumenty od uchazečů. Zajišťuje v této souvislosti všechny metodologické, organizační a administrativní práce a dbá o dodržování zákonů a jiných právních předpisů.

Pří výběru uchazečů na volná pracovní místa jsou dodržovány principy rovných příležitostí mezi muži a ženami a zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení. Magistrát města Olomouce uplatňuje nediskriminační přístup při výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání zaměstnanců.

Magistrát města Olomouce nevede žádnou databázi zájemců o zaměstnání. Případné žádosti o zaměstnání, které nejsou zaslané do vyhlášených výběrových řízení, jsou zájemcům o zaměstnání vráceny.

06. Podmínky a postup řešení

Výběrové řízení je podmínkou pro:1

 • jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka,
 • vznik pracovního poměru úředníka na dobu neurčitou.

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka.

Výběrové řízení je komparativní forma výběru vhodných lidí pro konkrétní pracovní pozici. Představuje určitý soubor postupů, který lze nazvat výběrovým řízením. Ve výběrovém řízení můžeme rozlišit tři základní fáze – přípravy, realizace a vyhodnocení.

 • Fáze přípravy:
  • podmínky výběrového řízení,
  • složení výběrové komise,
  • popis práce nebo analýza pracovní pozice,
  • specifikace požadavků na pracovníka,
  • personální plánování,
  • formy náboru,
  • komunikační kanál,
  • kontakt s potenciálními uchazeči.
 • Fáze realizace:
  • kritéria úspěšnosti a metody výběru,
  • instruování komise,
  • provedení výběrového řízení,
  • vedení dokumentace.
 • Fáze vyhodnocení:
  • výběrová komise vypracuje na základě zvolených metod a technik pořadí vhodnosti účastníků na obsazení pracovní pozice,
  • výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu a tuto zprávu předá tajemníkovi magistrátu s doporučením pořadí vhodných uchazečů k obsazení předmětné pracovní pozice.

Výběrové řízení není nutno vyhlašovat u pracovního poměru na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající v potřebě:2

 • zajistit časově omezenou správní činnost nebo
 • nahradit dočasně nepřítomného úředníka, zejména v případě jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, u níž lze na základě lékařského posudku předpokládat, že bude delší než 3 měsíce, výkonu civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce.

Kde je výběrové řízení zveřejněno

Výběrové řízení a tiskopisy jsou pro uchazeče k dispozici na:

 • úřední desce Magistrátu města Olomouce,
 • elektronické úřední desce https://edeska.olomouc.eu/ kategorie "Výběrová řízení na zaměstnance SMOL", nebo
 • oddělení personálním a právním.

Doručování přihlášek

v písemné podobě (osobně nebo poštou) na adresu:
Magistrát města Olomouce
oddělení personální a právní
Horní náměstí č. p. 583
779 11 Olomouc
(přihlášku je také možno podat na podatelně).

elektronické podání
- prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri nebo
- prostřednictvím e-podatelny: [email protected]

!!! Pokud uchazeč zašle přihlášku do výběrového řízení touto cestou, musí doručit některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) vyhlašovateli poštou nebo osobně v listinné podobě na výše uvedenou adresu.

!!! Přihlášku do výběrového řízení nelze zaslat elektronickou poštou na adresu e-podatelny, pokud není opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby, která se do výběrového řízení přihlašuje.

1) Viz § 7 odst. 1 zákona o úřednících.
2) Viz § 10 zákona o úřednících.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Telefonní kontakt na zaměstnance oddělení personálního a právního:

 • 585 513 204
 • 585 513 294
 • 585 513 298
 • 585 513 295

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Požadované doklady do výběrového řízení

 • Přihláška, která musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození,
  • státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (u cizího státního občana),
  • datum a podpis uchazeče.
 • K přihlášce je nutno doložit:
  • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením https://www.olomouc.eu/obcan/czech-point
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

11. Formuláře

Tiskopisy k výběrovému řízení

Platové podmínky

Odměňování zaměstnanců statutárního města Olomouce se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (platová tabulka) je k dispozici zde.

13. Lhůty pro vyřízení

Výběrové řízení je vyvěšené na úřední desce minimálně 15 dnů.
Následuje výběrová procedura (viz fáze realizace a fáze vyhodnocení).
Průměrná doba výběrového řízení je cca 1,5 měsíce.

17. Právní předpisy

 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Dotaz:
Kdy se bude konat výběrový rozhovor?
Odpověď:
Metody výběru stanoví výběrová komise u každého výběrového řízení individuálně. Výběrová komise může zvolit jako metodu výběru také výběrový rozhovor (ten ale nemusí být součástí každého výběrového řízení). Termín konání a výběr uchazečů, kteří budou pozváni k výběrovému rozhovoru stanoví rovněž výběrová komise, a to až po uzavření termínu pro podání přihlášek.

Dotaz:
V případě, že nebudu vybrán, budou mi dokumenty, které jsem podal do výběrového řízení, vráceny?
Odpověď:
Po ukončeném výběrovém řízení jsou všichni uchazeči písemně vyrozuměni o výsledku a všechny dokumenty jsou uchazečům, kteří nebyli vybráni, vráceny.

Dotaz:
K jakému datu se považuje přihláška do výběrového řízení za včasně podanou, pokud odešlu přihlášku poštou?
Odpověď:
V případě odeslání přihlášky do výběrového řízení poštou je rozhodující podací razítko poštovního úřadu.

22. Další informace

Analýzy z oblasti výběrových řízení

Všechny analýzy z oblasti výběrových řízení najdete pod odborem kancelář tajemníka.

25. Zodpovědný útvar

Odbor kancelář tajemníka, oddělení personální a právní

26. Zodpovědná osoba

PhDr. Vlasta Leštinská
vedoucí oddělení personálního a právního
odbor kancelář tajemníka

27. Platnost od

17. 7. 2015

28. Aktualizováno kdy

28. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon